Четири дни представители на национални и местни институции дискутират в Стара Загора перспективите за младежките политики

Националната конференция под надслов „Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове“ се организира от Международен младежки център – Стара Загора по проект BGLD – 1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“ от 8 до 11 април

От 8 до 11 април в Стара Загора се провежда Национална конференция „Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове“. Събитието се организира от Международен младежки център – Стара Загора по проект BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Националната конференция ще бъде открита на 8 април от 15.00 часа в хотел „Верея“. Своите приветствия към участниците във форума ще отправят Надежда Чакърова, заместник-кмет „Образование и младежки дейности“ и ръководител на проект „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“; Красимир Вълчев, председател на Комисията по образованието и науката към Народното събрание на Република България; Илина Мутафчиева, заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта към Народното събрание на Република България; Мария Василева-Вълова, ръководител на програмния оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, Весела Марева, директор на дирекция „Младежки политики“ към Министерството на младежта и спорта; проф. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийския университет.

В първия ден програмата предвижда провеждане на дискусионно студио: „Перспектива пред развитието на младежките центрове”, с участието на официалните гости. От 17.00 часа ще бъде проведена сесия на тема: „Качествено измерение на работата на младежките центрове на европейско ниво“. На нея ще бъдат представени Младежките центрове в България, които притежават знак за качество на Съвета на Европа в България. Лектори са Моника Тодорова -Стоянова, управител на Международен младежки център – Стара Загора; и Мария Ангелова, образователен съветник към Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“.

Дискусионната програма от втория ден – 9 април, започва в 9.30 ч. със сесия: „Овластяване на младите хора чрез иновации и изграждане на умения: програма UPSHIFT на УНИЦЕФ“. Основни лектори в нея са Елена Златанова, програмен координатор на „Младежко развитие и участие“ в УНИЦЕФ, и Найден Рашков, програмен координатор на „Младежко развитие и участие“ в УНИЦЕФ. Втората сесия е на тема: „Младежката политика на европейско и национално ниво. Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.“, с участието на д-р Лилия Еленкова, преподавател към катедра „Публична администрация“ към Софийски университет. От 14.00 часа стартира панел на тема „Младежката политика на местно ниво“ и „Основни елементи на младежката политика на местно ниво“, с лектор Атанас Радев, председател на управителния съвет на Национален младежки форум. За ролята на младежката работа и младежките центрове в развитието на младите хора на местно ниво ще говори Стефан Георгиев,социолог, социален изследовател и обучител. От 15.00 часа е предвидена панелна дискусия с представители на местната власт, които ще коментират ролята на младежкия център за младежката политика и младежкото участие на местно ниво. В дискусията ще участват: Надежда Чакърова, заместник-кмет „Образование и младежки дейности“, Община Стара Загора, Александър Владимиров, заместник-кмет „Култура, спорт, социални и младежки дейности, туризъм и инвестиции“, Община Враца, Владимир Трендафилов, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, Община Добрич, Михаил Ненов, заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, Община Бургас, Стефан Кръстев, заместник-кмет, Община Перник, Тихомир Антонов, заместник-кмет „Европейска интеграция и икономическо развитие“, Община Монтана. От 17 часа стартира работен панел: „Ролята на младежкия център в младежката политика”.

Третия ден от националната конференция започва в 9.30 часа със сесия: „Ролята на Националната мрежа на младежките центрове в младежката политика на национално ниво“, с лектор Радост Раданова,управител ММЦ Перник-председател на НММЦ – Международен младежки център Перник. В 9.45 часа ще се проведе първа част на работен панел: „Перспектива пред развитието на младежките центрове и младежката работа“, в който ще бъдат коментирани статутът на младежките центрове; дейности и същност на работата на младежкия център; качество и стандартизиране на младежката работа; комуникация на дейността, резултати и дългосрочно въздействие от младежката работа. Втората част на работния панел продължава в 11.30 часа. От 14 часа е предвиден модул на тема: „Последващи стъпки за институционализация и утвърждаване на младежките центрове и младежката работа“. От 16 часа в третия ден започва полезно изложение на Националната мрежа на младежките центрове, в което ще се включат Младежки международен център-Бургас; Младежки център-Враца; Младежки център-Габрово; Младежки център-Добрич; Младежки център-Монтана; Международен младежки център-Перник; Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“; Международен младежки център-Стара Загора.

Четвъртият ден на мащабния национален форум е предвиден за представяне на резултатите от конференцията в работа по групи, както и дискусия за последващи действия.

Проектът BGLD – 1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 956 635 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежкия център и увеличаване на многообразието от дейности, насочени към подкрепа за личностното развитие на младите хора.