Община Стара Загора отправя покана за участие в Културния календар за 2024 година

Община Стара Загора отправя покана към културните организации, неправителствения сектор, гражданските сдружения, общинските структури в областта на културата и изкуствата, отделни творци и изпълнители, граждани за участие и партньорство при разработване на Културния календар на Общината за 2024 г. Крайният срок за подаване на информацията е 27 ноември 2023 г. За всяка отделна инициатива следва да се попълни отделно проекто-предложение и формуляр-бюджет по предоставените образци, като изискването е описанието да бъде максимално детайлно и подробно. Всички предложения да бъдат подадени  на хартиен носител и по електронен път на и-мейл: kulturen.kalendar@starazagora.bg. След съответното обсъждане, разработване на Календара и приключване на процедурите по съгласуване, на сайта на общината ще бъде обявен окончателния му вид.

Културният календар на Община Стара Загора за 2024 г. има за цел да подкрепя и стимулира културни дейности, които:

 1. Осигуряват широк достъп до създавания културен продукт и повишават интереса към културните институти и организации на територията на общината;
 2. Съдействат за опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на региона;
 3. Представят иновативни практики в създаването, популяризирането и разпространението на културния продукт;
 4. Създават условия за развитие на нови творчески индустрии;
 5. Създават интегриран туристически продукт на база богатото културно-историческо многообразие в района;
 6. Развиват гражданската инициатива в областта на културата, изкуството и туризма;
 7. Създават условия за синхронизиране на културната политика на Община Стара Загора в съответствие с европейските практики и стандарти и мултиплициране на добрите такива;
 8. Развиват и подпомагат международните контакти и културен обмен;
 9. Спомагат за децентрализацията на културния живот в Общината;
 10. Поощряват и съдействат за усвояването на нови територии и културни пространства;
 11. Представляват дебютни проекти, основаващи се на иновативни идеи и практики;
 12. Развиват любителското творчество и изкуствата, насочени към детска и младежка аудитория;
 13. Залагат на креативен подход, многообразие и високо качество на създавания културен продукт;
 14. Създават условия за равен достъп до културата и изкуствата на граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното активно включване в културните процеси;
 15. Гарантират устойчивост на резултатите;
 16. Характеризират се със законосъобразност, целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите.

Формулярите може да намерите тук https://www.starazagora.bg/bg/novini/obshtina-stara-zagora-otpravya-pokana-za-uchastie-v-kulturniya-kalendar-za-2024-godina