Възможност за образователен обмен по Програма „Еразъм+“

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН ПО ПРОГРАМА EРАЗЪМ+
Тракийският университет открива втора конкурсна сесия за кандидатстване и подбор на студенти, докторанти и специализанти по медицина за участие в мобилностите през академичната 2023-2024 г. по програма #EРАЗЪМ+“, КД131-образователна мобилност във висшето образование.
🧑‍🎓КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
– редовни и задочни студенти (ОКС бакалавър и магистър) след завършен успешно I-ви курс в Тракийски университет,
– Докторанти и специализанти по медицина към Тракийски университет.
📌 ИЗИСКВАНИЯ:
– Студентите трябва да имат общ успех от досегашното си следване „Добър”, докторантите и специализантите представят копие от дипломата за висше образование по съответната специалност.
– Всички кандидати трябва да владеят много добре езика, на който ще се извършва обучението или практиката в приемащата страна.
– Допуска се повече от едно участие в програма “Еразъм+”, но общата продължителност на реализираните и планираните мобилности да не надвишава 12 месеца в рамките на една и съща ОКС (бакалавър, магистър, доктор).
📚НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Кандидатите подават към координаторите на основните звена следните задължителни документи:
– Формуляр за кандидатстване (по образец от интернет-страницата на ТрУ);
– Уверение за средния успех от следването към момента на кандидатстването;
– Документ за владеене на чуждия език.
Студентите, които желаят да реализират практика до една година след успешно дипломиране (успешно издържани всички държавни изпити или защита на дипломен проект) трябва да подадат документите в посочените срокове и да бъдат селектиране докато са със статут на студенти (преди явяването на държавни изпити или защита на дипломен проект).
📅 27.10.2023 г. – СРОК за подаване на документите за мобилности с цел обучение или практика през зимен семестър, летен семестър, лятна практика през 2023-2024 г.
Селектирането на кандидатите се извършва по основни звена при стриктно спазване на критериите за селекция, посочени в Правилата за управление на дейностите по програмата в Тракийски университет.
📍 Списъкът с #класираните #кандидати се публикува на сайта на Тракийски университет.
ℹ️ Одобрените за участие в мобилностите кандидати получават финансова помощ (грант) за периода си на обучението или практиката, с която да допълнят разходите си за пътни, дневни, квартирни, застраховки и др.
• Месечни грантове за студентска мобилност с цел обучение
• Месечни грантове за студентска мобилност с цел практика
Допълнителна #информация за програма „Еразъм+“, необходимите документи, условията за участие и размерите на месечните грантове може да бъде получена от отдел „Международно сътрудничество и мобилност” на Ректората, стая 242 или от уеб сайта на Тракийски университет.
При наличие на неусвоени средства ще бъдат обявени допълнителни конкурсни сесии.