453 безработни лица са постъпили на работа през м. юли 2023Г. в област СТАРА ЗАГОРА

През месец юли 2023г. в област Стара Загора на работа са постъпили 453 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 441 лица, по програми 5 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 7 лица.

98 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 126 са от групата на специалистите и 229 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 67 лица, със средно 230 и с основно и по-ниско 156 лица.

През месец юли в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 617 свободни работни места, 605 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 12 свободни работни места, като всички са по програма „Красива България”.

Равнището на безработица през месец юли 2023г. е 4,3% при 5,2% за страната – стойността за областта се увеличава с 0,3% спрямо предходния месец, а спрямо месец юли 2022г. се запазва /4,3%/.

Към 31.07.2023г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 5 410, като спрямо предходния месец /5 058/ е отчетено увеличаване на броя им с 352, а в сравнение с месец м.юли 2022г. регистрираните безработни намаляват с 30 /от 5 440 през месец юли 2022г. на 5 410 лица през 2023г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Павел баня и Казанлък – 2,5%, Стара Загора – 2,8%, а с най-високо – общините Николаево – 35,1% и Братя Даскалови – 22,7%.

Област Стара Загора е на 6-та позиция /заедно с област Пловдив/ по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след София град, Варна, Бургас, Добрич и Перник.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 1 140 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 39% /445/, 28,2% са регистрираните от сектор „Индустрия” /321/, от Аграрния сектор – 3% /34/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 340 – 29,8%.

През месец юли 2023г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 093 жени /57,2%/ и 2 317 мъже /42,8%/. Броят на жените се увеличава спрямо предходния месец с 206 /2 887/, а при мъжете със 146 /2 171/.

С най-голям дял е възрастовата група над 55г. – 24,2% /1 307/, като безработните лица над 50г. са 1 940 – 35,9% от общо регистрираните. Регистрираните безработни лица в групата от 50 до 54г. са 633 или 11,7%.

С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 1,4% /75/.

През месец юли 2023г. регистрираните младежи до 29г. общо са 722, като делът им е 13,3% от всички безработни лица. Безработните младежи се увеличават с 97 спрямо предходния месец /625/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 876 и съставляват 16,2% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се увеличава със 17 лица /859/.

По образователна структура регистрираните безработни лица са:

С висше образование – 711 души и относителен дял 13,1%. Броят им спрямо предходния месец се увеличава с 41 /670/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование, съставляват 35,5% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 920. Спрямо предходния месец се увеличават с 55 /1 865/.

Безработните с основно и по-ниско образование са 2 779 души или 51,4%. Спрямо предходния месец те се увеличават с 256 /2 523/.

По професионална структура регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 16,5% /894/;

– специалисти – 23% /1 243/;

– без специалност и професия – 60,5% /3 273/.

Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 42. Започналите работа от тези групи през месеца са 21.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

По програми за заетост и обучение работилите лица през месеца са 97.

По мерки за насърчаване на заетостта работилите лица за месеца са 56.

Проект BG05SFPR002-1.001-0002 „Започвам работа”- компонент 1 „Активиране” – през месец юли са активирани и регистрирани 9 неактивни лица.