До 2026 г.“Алтернатива 55“ ще предлага услугата за деца с генерализирани разстройства в развитието

Център „ Алтернатива 55” продължава до 2026 г.услугата за деца с генерализирани разстройства в развитието и родителите, им след спечелен конкурс като делегирана държавна дейност за ЦСРИ, както и чрез реализиране на проекти, разширяващи възможностите за устойчивост на услугата и създаване на подкрепяща социална среда.

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с генерализирани разстройства в развитието и подкрепа на родителите им (ЦСРИ), администриран от Гражданско сдружение «Алтернатива55», е комплекс за социални услуги в общността, насочена към деца с различни по вид и степен на увреждане/ предимно с аутизъм и за работа с родителите им. Услугата се предоставя от сдружението още от 2008 година след проекти, финансирани от ЕС, а от 2011- като делегирана държавна дейност. Сдружението е една от първите организации в страната, която подготви екип и предоставя услуга в общността за деца с аутистичен синдром и родителите им.

Предоставяната услуга включва: «Рехабилитация и интеграция на деца с ГРР» като основна дейност и още 3 допълващи услуги: «Информиране и консултиране», «Застъпничество и посредничество» и «Обучение за придобиване на умения». Дейностите се организират в съответствие с изискванията на «Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца» и изисквания на Агенцията за качество на социалните услуги към МТСП. В ЦСРИ се предоставят дейности с краткосрочна и дългосрочна продължителност, в зависимост от потребностите на детето. Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” е лицензиран доставчик на социални услуги в общността от 2006 г., вписано в Регистъра на доставчиците на социални услуги и предоставя услугите на утвърдени 4 лиценза.

1.Програмата „Рехабилитация и интеграция” включва: комплексна система от социални, педагогически, медицински, профилактични, образователни и психологически дейности, насочени към възможно най-пълно възстановяване на потребителите за социална самостоятелност и участие в живота на обществото в максимално възможната степен, включваща социална рехабилитация, когнитивна рехабилитация и медицинска рехабилитация. За всяко дете се изготвят „Комплексна екипна оценка» на възможностите и потребностите на детето и семейството и индивидуален план за работа с детето, съобразен с възможностите и потребностите на детето и съгласуван с родителите му. Комплексът дейности за социална рехабилитация и интеграция на децата включва: Формиране и развитие на различни жизнени умения и навици; придобиване на умения за поведение в обществото; преодоляване на проблеми с говора; подпомагане за преодоляване на обучителни трудности; развиване на възможности за контакт с връстници, общуване и работа в група; постигане на практическа и социална автономност; развитие на общата и фина моторика; подпомагане на процеса на социализация и интеграция на децата в обществото, чрез посещение на различни обществени места, участие в трудотерапия, арттерапия и приложни дейности съвместно с други специалисти и др.; Трудотерапия: постигане на самостоятелност и улесняване участието в обществения живот чрез придобиване и развиване на трудови умения и навици. Професионално ориентиране: запознаване с възможности на определени професии (информационни табла, занимателни игри; посещения при възможност на работни места и др.).

2.Социалната услуга „Информиране и консултиране“ има за цел да повиши осведомеността на децата и техните родители за техните права, за механизмите, изискванията за достъп до тези права и до предлаганите ресурси на общността. Чрез услугата се повишават познанията на деца и родители, свързани с техните житейски трудности, с възможностите зя справяне с тях.

3.Социалната услуга « Застъпничество и посредничество» запознава деца и родителите им с техните права и съдейства за взаимодействие на всички онговорни институции за реализирането им

4. Социалната услуга „Обучение за придобиване на умения“ включва редица дейности, между които: подобряване на уменията за самостоятелно мислене и законосъобразно и социално-приемливо поведение; повишаване на капацитета за разпознаване на собствените силни страни и ресурси и възможностите за прилагането им; подобряване на уменията на родителите за предоставяне на грижа и подкрепа за възстановяване на децата; превенция на изоставянето и настаняването в институция на деца от 0 до 3 години.

5. Екип , база, методики, партньори

От създаването на Център „Алтернатива„ по различни програми за предоставяне на социални услуги в общността за деца със СОП, е работил мултидсициплинарен екип, който ще продължи работата си и по предоставяне на услугата като делегирана държавна дейност. Екипът включва следните специалист: управител; специален педагог; психолог; социален педагог; социален работник; трудотерапевт и поддържащ персонал. Екипът е преминал поредица от теоретични и практически обучения и е натрупал специфичен опит за работа с деца с аутистичен синдром, както и с други увреждания. Екипът ползва в работата си най- съвременните методики, между които: системите PECS, TEACHH; АВА; Монтесори метод; трудотерапия; сензорна терапия;арттерапия;

Дейностите на Центъра се реализират в сграда, намираща се на ул. „Родопи „№ 48, предоставена безвъзмездно от Община Стара Загора. Сградата е с общо 7 работни помещения, като се работи в следните много добре оборудвани с най- съвременна техника и обучителни материали кабинети : три зали за индивидуална работа с деца;

зала за групова работа по метода Монтесори; психосензорна зала; зала по трудотерапия; зала за екипна работа; офис.

Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, през своята повече от 20 години активна дейност, има изградени много добри партньорски взаимоотношения с различни институции, местни власти, ВУЗ, учебни и социални заведения, НПО, бизнес, медии на местно и национално ниво, което съдейства за успешното и устойчиво развитие на социалната услуга ЦСРИ. Сдружението е член на Национален алианс за социална отговорност /НАСО- българският представител на EASPD/Европейска асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания, което разширява възможностите за проучване и прилагане на добри социални практики. Работата на екипа се подпомага от доброволци, които се включват както в групови и индивидуални занимания с децата, така и при подготовка и реализиране на различни благотворителни изяви в подкрепа каузите на Центъра.

Инж. Анастасия Василева