Уникален афиш предлага МКТФ „Пиеро“‘2023

  Уникален и много пъстър е афишът на ХІ Международен куклено-театрален фестивал (МКТФ) за възрастни „Пиеро“- Стара Загора. Ето още едно предложение:
ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА
English translation below
Още от първия ден на фестивала, 23 септември, ще имате възможност да се срещнете с Muziko – музикален инструмент, разработен за деца, с приоритет за деца с увреждания – проект на визуалният артист Полина Герасимова. Той ще бъде разположен в Художествена галерия Стара Загора.
Уникалната му архитектура следва нуждите на незрящи деца, а технологичните му решения трансформират звук в светлина специално за глухи деца. Проектиран е с цел да даде възможност на деца да свирят заедно и едновременно, използвайки наличните си сетива. Основната му идея е да не разделя децата по тип увреждане. Всички получават общ старт – една и съща позиция, употреба без допир и една и съща възможност да свирят на пиано, барабани или създават ритъм. Инфрачервени сензори засичат движенията на ръцете им, когато са поставени на съответното място и генерират едновременно звук и светлина. Незрящо дете може да чуе мелодията, която създава, а срещу него дете с увреден слух вижда визуалното изображение в цвят и светлина. Специално създаден за целта светлинен метроном помага на децата, които използват различни сетива, свирейки едновременно, да се ориентират в процеса. За да могат да свирят заедно, Музико създава нов иновативен подход за употреба, поставяйки познатите им до сега методи за опознаване на света на втори план – при слепите допир, при глухите вибрация и създава среда, която работи за тях, абсолютно съобразена с размера и позицията на тялото им, скоростта на движение на ръката и умението за ориентация в тъмно или тихо пространство.
🔸 Музико е авторски проект на Полиформа
🔸 Идея, създаване на прототип, графична среда и продукт Полина Герасимова
🔸 Софтуер и хардуер – инженер Ивайло Миленков
🔸 Сглобяване, електрическа инсталация и лед осветление Виктор Герасимов
🔸 Музика и звуци: Иван Велков, Димо Стоянов, Мартин Профиров
🔸 Възглавници Ваня Герасимова
Повече информация за проекта може да намерите тук 👉 https://muziko.org/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
🎭 PARALLEL PROGRAMME
From the very first day of the festival, September 23, you will have the opportunity to meet Muziko – a musical instrument developed for children, with priority for children with disabilities – a project of the visual artist Polina Gerasimova. It will be located in Stara Zagora Art Gallery.
Its unique architecture follows the needs of blind children, and its technological solutions transform sound into light especially for deaf children. It is designed to enable children to play together and simultaneously using their available senses. Its main idea is not to separate children by type of disability. Everyone gets a common start – the same position, touchless use and the same opportunity to play piano, drums or create a beat. Infrared sensors detect the movements of their hands when they are placed in the appropriate place and generate sound and light at the same time. A blind child can hear the melody he creates, and opposite him a hearing impaired child sees the visual image in color and light. A specially designed light metronome helps children who use different senses, playing at the same time, orient themselves in the process. So that they can play together, Musico creates a new innovative approach to use, putting their familiar methods of exploring the world on the back burner – for the blind touch, for the deaf vibration and creates an environment that works for them, absolutely tailored to the size and their body position, hand movement speed and orientation skills in a dark or quiet space.
🔸 Musico is an author’s project of Poliforma
🔸 Idea, prototyping, graphic environment and product Polina Gerasimova
🔸 Software and hardware engineer Ivaylo Milenkov
🔸 Assembly, electrical installation and ice lighting Victor Gerasimov
🔸 Music and sounds: Ivan Velkov, Dimo ​​Stoyanov, Martin Profirov
🔸 Pillows Vanya Gerasimova
For more information check out the project’s website 👉 https://muziko.org/