В Стара Загора проведоха първо заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги

В зала „П. Р. Славейков“ на Общинска администрация се проведе първият Съвет по въпросите на социалните услуги. Целта на Съвета е да подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, както и да следи ефективността им, да дава предложения за подобряване на качеството им и други.

Първото заседание откри ресорният зам.-кмет Надежда Чакърова. Дневният ред включи обсъждане и приемане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планиране на социалните услуги в община Стара Загора, разработени в изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги. Членовете обсъдиха още и план за разработването на правила за работа и честота на заседанията на съвета.

На първата работна среща присъстваха представители на териториални структури на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи и други държавни органи, частни доставчици на социални услуги на територията на общината и областта, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лицата, ползващи социални услуги, висши училища, обучаващи социални работници.