44 предложения гласува Общинският съвет в Стара Загора на последното си заседание за годината

Последното заседание на Общинския съвет в Стара Загора за годината включи 44 точки. След дебат в зала, на първо и второ четене, бе прието днес изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Заложените цени на услуги не са променяни през последните пет години, стана ясно от предложението на администрацията. Актуализацията по отношение на предлаганите услуги е свързана с използването на сградния фонд, спортните съоръжения, пазари, зали и друга общинска собственост. Текущите разходи са нараснали многократно, особено през последната една година. С промяната се цели повишаване на приходите, които да бъдат в полза на поддръжката на обектите, както и качеството на услугите.

Съветниците решиха на своето последно за годината заседание да запазят цената  за ползване на Детска млечна кухня от 20 лв. на месец.  Промяна настъпва в цените на услуги, свързани с ограничаване неправилното паркиране – такси за принудително преместване на МПС и цена за отговорно пазене на преместено МПС на наказателен паркинг. Ползването на терени, улици и площади общинска собственост в работни дни, в часовете от 8.00 до 18.00 часа, с цел паркиране и престой на моторни превозни средства за служебно ползване от предприятия и организации, ще струва 150 лева за месец за едно паркомясто, а за година – 1600 лева. Актуализирана е и цената за посещение в Зоопарка. Малчуганите до 3 години, както и хората с трайни увреждания 50% и над 50% неработоспособност, ще ползват атракциона безплатно. За посетителите от 4 до 18-годишна възраст, както и пенсионерите, цената ще е 3 лева, а тези над 18 години ще заплащат такса от 6 лева. Ще има специални пакетни билети за групи и образователни програми. Групови билети ще дават опция за комбинация между различни културни и туристически обекти в града. Увеличение има и при някои от таксите за административни услуги по гражданско състояние. Друга съществена промяна касае входна такса за влизане в територията на гробищните паркове от посетители с МПС  –  която ще бъде 1.00 лв. с ДДС. Такса няма да се събира за вход на автомобили на траурните агенции и на лицата изработващи паметници, както и в дните на задушница. Цените за поддръжка на гробни места също са променени, като вече ще се предлага и услуга за премахване на трайни насаждения, храстова и дървесна растителност. Актуализациите е предвидено да влязат в сила от 1 януари 2023 година.

По време на заседанието бяха одобрени план-сметки за дейностите по чистотата през 2023 г., както и направена промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2022 година. Удължен бе срокът на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общински терени, находящи се на територията на Стара Загора.

Съветниците подкрепиха и два проекта, по които да кандидатства Община Стара Загора – по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“.

По инициатива на Дончо Брайков, кмет на село Малка Верея, улиците в населеното място получиха имена с подкрепата на Общинския съвет.

Приета бе и Програма за прозрачност и антикорупционни мерки на Община Стара Загора 2022 – 2027. Документът съдържа стъпки, които са приложими от страна на Община Стара Загора, за справяне с уязвимостите, идентифицирани чрез подхода за Оценка на уязвимостта към корупцията, както и за изпълнение на ангажиментите по Пакта за превенция и противодействие на корупцията на общинско ниво.