Общият устройствен план на Стара Загора ще приема на юнската си сесия Общинският съвет

На 30 юни 2022 г. ще се проведе 40-то редовно заседание на Общински съвет Стара Загора. В дневния ред влизат 76 предложения плюс 7 питания. Първа точка е приемане на Общ устройствен план на община Стара Загора. Според председателя на Общинския съвет Мария Динева, която на 27 юни 2022 г. даде традиционна пресконференция , Общият устройствен план (ОУП) е работен в продължение на няколко години от администрацията и наета фирма. В последно време са направени две срещи с работещия екип. Въпреки направените забележки, все още има неотразени имоти в ОУП. Има уверението на проектантския колектив, че и след приемането му те ще бъдат нанесени.

Ябълката на раздора“ се очаква да бъде предложението за даване на съгласие за стартиране на процедури по оценка на въздействието върху околната среда и изключване на терените от обхвата на Комплексно разрешително № 515-НО/2015 г. за експлоатация на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“. „Тази точка е във връзка с намерение за изграждане на нова инсталация за третиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Решението, което предстои да вземем, не дава разрешение за започване на дейност, а единствено на процедура, с която да разберем дали е безопасно. Това е най-важното за нас и всички жители на нашата община“, подчерта г-жа Мария Динева. По думите ѝ оценката ще се прави от експертен екип, а изготвеният доклад ще бъде предложен за широко обществено обсъждане. Припомняме, че темата за новата инсталация беше подложена два пъти на общоградско обсъждане. Освен това, 12 общински съветници са посетили в град Созопол такава инсталация, за да се запознаят на място с условията и обстоятелствата.

На второ четене ще бъде разискван Правилник за изменение на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора. Предложението е да се подпомогнат с по 3000 лв. 17 старозагорски двойки. До края на календарната година ще бъде удължен срокът за функциониране на Трияжния център. Внесено е предложение от кмета за удължаване на срока до края на календарната година за намаление на 30% от пълните такси на търговците . Ще се приеме отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора за 2021 г. Общинските съветници трябва да дадат съгласие за безвъзмездно право на ползване на обществени сгради за срок от 3 години на 3 спортни клуба , на БЧК и Сдружение „Пътуващи книги“

Ще се коментира и приеме Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност. Ще се иска разрешение за продажба на 10 общински жилища

По предложение на воеводите Общинският съвет трябва да разреши и подкрепи финансово изграждане на паметник на Тодор Александров в парк „Зеления клин“.

Предложени са четирима общински съветници, които да влязат в Комисията по определяне финансовото подпомагане на културните прояви на читалища, институции, организации, частни лица и др.

Росица Ранчева