Група за самопомощ подкрепя родители на деца с увреждания

Приключи успешно нов проект на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, Стара Загора – „Родителите на деца с генерирано разстройство в развитието (ГРР)- важен фактор за развитие и интегриране на детето”. Проектът е финансиран от ТЕЦ КонтурГлобал-Марица Изток по програма „Дарителство по ведомост” на ондация «BCause”. Срокът за реализиране на проекта е в периода юни -декември 2021 г.

Основание да разработим този проект ни даде факта, че в последните месеци в Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) „Алтернатива” постъпват много деца с ментални проблеми в развитието, сподели инж. Анастасия Василева, председател на Управителния съвет на ГС „Алтернатива 55“. От предварително проведените разговори и анкети с родителите прави впечатление тяхната неподготвеност за грижа към дете с увреждане. От друга страна сериозна е тревожността им обществото да не би да разбере, че детето им е с увреждане. Поради това голяма част от децата постъпват само с решение от ЛКК, без решение на ТЕЛК, което определено ограничава възможностите за подкрепа. Всичко това, заедно с факта, че екипът на ЦСРИ не е финансиран от делегираната държавна дейност да провежда систематична и дълготрайна работа с родителите, налага да се търси финансиране на дейности по проект на сдружението“.

Основната цел на разработения и успешно реализиран проект е преодоляване на тревожността и повишаване на подготвеността на родители на деца с ментални проблеми в развитието, в партньорство с екипа на ЦСРИ. Основният инструмент за постигане на тези цели е сформиране на група за самопомощ с родители на деца, посещаващи ЦСРИ. С тях бяха проведени сбирки по предварително изготвена програма. Сбирките се съчетаваха с кратък обучителен материал по разглеждания проблем. За устойчивост на резултатите на проекта, бе подготвена и издадена книга с обучителните материали, която ще могат да ползват всички желаещи родители, посещаващи ЦСРИ ”Алтернатива” в момента, както и в бъдещата му дейност. Проектът бе реализиран от екип специалисти с необходимата професионална подготовка и опит: фамилен психотерапевт, психолог, специален педагог и ръководител проект.

Групата за самопомощ е доказана във времето добра практика за подкрепа на родителите на деца с увреждания, за справяне с проблеми в развитието и възпитанието на децата. Тя дава възможност в организираните срещи родители- специалисти да се създадат подходящи условия за: Споделяне на опита и чувствата на родителите по определен проблем, свързан с грижата за дете с увреждане; Получаване на възможност да говорят за проблемите, пред които са изправени и решенията, които трябва да вземат; Подпомагане взаимно, чрез обмяна на идеи и информация; Получаване на утеха, че не са сами.

Бяха успешно реализирани следните основни дейности:

Провеждане на предварителни мотивационни среща с родителите на новопостъпили деца в ЦСРИ „Алтернатива”, желаещи да се включат в групата за самопомощ; проучване на най-належащите теми, които да бъдат включени в срещите на групите за самопомощ.

Подготовка на програма за работа на група за самопомощ и обучителни теми , съгласувани с потребностите на родителската група.

Провеждане ежемесечно на сбирки на родители, съчетаващи група за самопомощ и обучителна програма.

Изготвяне, отпечатване и популяризиране на брошура с обучителни материали, включващ разработените теми.

Популяризиране на проекта: материал в електронната и ФБ страница на сдружението и местни печатни медии

Администриране на проекта: планиране, организиране, контрол и отчетност на дейностите.

В проведените срещи на групата за самопомощ са обсъдени следните проблеми, включени в издадената книга:

  • Въведение: опитът на ЦСРИ към ГС”Алтернатива 55” в предоставяне социални услуги на деца с ментални проблеми в развитието, необходимост и цели на проекта.

  • Сесия 1: Формиране на група за емоционална подкрепа и взаимопомощ за родители на деца с увреждания: основни правила в работата на групата, кои са основните начини за получаване на взаимопомощ; каква е ползата от участие в група за самопомощ; каква е ролята на водещите специалисти.

  • Сесия 2: 7 мита за аутизма, които пречат на избора на подходяща терапия
  • Сесия 3: Дневен режим при деца с ГРР: същност на дневния режим; необходимост и ползи от спазване на дневен режим при децата; връзка между детската импулсивност, семейната организация и проблемното поведение; създаване и спазване на Дневен режим- препоръки и примери.

  • Сесия 4: Особености при храненето на деца с ГРР: нетипичното хранително поведение при деца с увреждане; установяване на гастрологични отклонения; поведенчески проблеми при дете с ментално увреждане на масата за хранене; техники за справяне с проблемите, свързани с храненето.

  • Сесия 5: Подредбата на дома като важен елемент от доброто развитие на детето с аутизъм: какво трябва да предприеме родителят, за да овладее хаотичното и деструктивно поведение при децата от аутистичния спектър при изграждане на правилна подредба в дома; примери за оформяне на различни кътове .

  • Сесия 6: Адаптация на родителите и приемане на диагнозата за нарушение в развитието на детето: обичайни реакции на родителите при съобщаване за нарушения в развитието на детето; основни показатели за ефективна адаптация и приемане на състоянието на детето; активното участие на семейството в терапията и интеграцията на деца със специални нужди.

Заключение : Ползи от посещаване на група за взаимопомощ на родители и близки на деца с аутистичен тип поведение.

Мнение от Веселина Т. Г. майка на Д.Георгиев, 9г., участвала в групата за самопомощ по проекта:

  • По време на сбирките на групите цареше атмосфера на спокойствие, позитивизъм и разтоварване от ежедневието, благодарение на водещите специалисти, които се бяха подготвили с интерактивни игри, клипове и занимания.
  • Мнението ми относно групата за взаимопомощ, е че се отразява изключително благоприятно върху психоемоционалното ни състояние, като родители на деца с проблеми в развитието им.
  • Считам, че и за в бъдеще би било много полезно да продължим с групите, в които да обменяме информация, проблеми възникващи с децата ни, както и да следваме предоставените ни насоки от специалистите в центъра.

Авторски колектив на книгата: Анастасия Василева ръководител проект; Радка Дончева управител на ЦСРИ „Алтернатива”; Деляна Вълчанова психолог в ЦСРИ „Алтернатива”; Петя Дюлгерова психолог в ЦСРИ, фамилен психотерапевт; Милена Недялкова-дизайн и предпечатна подготовка.

Инж. Анастасия Василева