Номинации за званието „Почетен гражданин на Стара Загора“ за 2021 г.

ДО

Председателя

на Общински съвет – Стара Загора

Г-жа Мария Динева

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От доц. д-р Добри Ярков, ректор, и проф. д-р Иван Станков, председател на Съвета на настоятелите на Тракийски университет – Стара Загора,

за удостояването на проф. д-р Иван Георгиев Божков със званието „Почетен гражданин на Стара Загора

 

Уважаема госпожо Динева,

От името на Академичното ръководство и Съвета на настоятелите на Тракийския университет предлагаме проф. д-р Иван Георгиев Божков да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Стара Загора.

Мотивите ни са свързани с изключителните заслуги на проф. д-р Иван Божков като преподавател, дългогодишен ректор и председател на Съвета на настоятелите на Тракийския университет, председател на Общинския съвет – Стара Загора, и активното му участие в обществения живот на града. Проф. д-р Иван Божков има големи заслуги за създаването, развитието и утвърждаването на Тракийския университет. Това той превърна в кауза на своя живот и на неговата воля, устрем и организационни способности дължим съществуването в града ни на това престижно образователно средище.

Проф. Божков е депутат от Великото народно събрание (1990-1991 г.), председател на Общински съвет -Стара Загора (1999-2003 г.), председател на Комисията по земеделие и гори в Общинския съвет (2003-2007 г.). Всички го познаваме като изключителен ерудит, мъдрец, непоколебим боец на страната на правилното, вярното, доброто и полезното за обществото.

Проф. Иван Божков е роден на 21 февруари 1934 г. в с. Оризово, обл. Стара Загора.

През 1958 г. завършва ветеринарна медицина в Селскостопанската академия в София. През 1967 г. получава научна степен „доктор“ по ветеринарна медицина, а през 1981 г. защитава професорско звание. Ректор е на ВИЗВМ (1989-1993 г.), два мандата е ректор на новосъздадения Тракийски университет. Доктор хонорис кауза е на Тракийски университет, почетен доктор на Московската ветеринарна академия, на Кубинското научно ветеринарномедицинско дружество, на Научното ветеринарно общество на ГДР, почетен професор на Казанската ветеринарна академия. Бил е генерален директор на Националната ветеринарномедицинска служба (1969-1975 г.); председател на Съюза на ветеринарните лекари в България (1983-1994 г.); зам.-председател на Съюза на учените – клон Стара Загора (2004-2011 г.); председател на Научната комисия по животновъдство и ветеринарна медицина при ВАК (2006-2007 г.); председател на Общото събрание на Тракийския университет (2000-2002 г.) и на Съвета на настоятелите (2010-2019 г.). Сертифициран експерт е на Световната организация за здравеопазване на животните (2005-2020 г.).

Проф. д-р Иван Божков участва в разработването на повече от 30 нормативни документа, свързани със здравеопазването на животните. В продължение на 50 години самостоятелно и в съавторство с други учени е написал и публикувал повече от 200 научни и научнопопулярни статии, повече от 15 монографии, много учебници, учебни помагала, справочници по актуални проблеми на ветеринарномедицинското дело. През 2018 г. заедно с колеги издават книга за европеизацията и евроинтеграцията на Ветеринарномедицинската служба в България в продължение на 140 години, а в края на 2020 г. излезе книга за бележити личности във ветеринарната медицина. Научен ръководител е на 11 докторантури в т.ч. на трима чужденци, защитили успешно дисертации и научни степени.

Надяваме се заслугите на един уважаван и деен общественик, какъвто е проф. Иван Божков, да бъдат оценени и той да бъде удостоен с високото отличие „Почетен гражданин на Стара Загора“. Вярваме, че предложението на Ректорското ръководство и Съвета на настоятелите ще бъде уважено от членовете на Общинския съвет и тяхното решение ще бъде проф. Божков да получи заслуженото отличие

 

С уважение:

Доц. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийския университет

Проф. д-р Иван Станков, председател на Съвета на настоятелите

29 юни 2021 г.

Стара Загора