Международен проект на ГПЧЕ‘’Ромен Ролан’’ – „Умения на 21ви век: Научи и предай нататък’’

Въпреки всички трудности, проект на ГПЧЕ‘’Ромен Ролан’’ – „Умения на 21ви век: Научи и предай нататък’’ – Еразъм+КД1, беше реализиран успешно.
През 2019г. по програма ЕРАЗЪМ+ КД1-мобилност на учители, бяха одобрени 7 мобилности по проекта на ГПЧЕ ‘’Ромен Ролан’’- ‘’Умения на 21ви век: Научи и предай нататък.’’, по договор сключен с Център за Развитие на Човешките Ресурси, като финансираща институция.
Проектът беше със срок 1 година, но поради ситуацията с корона вируса, беше удължен с още една година – до 2021г. Стойността му е 20 840 евро.
За периода на проекта и с отпуснатите средства, 7 учители от ГПЧЕ’’Ромен Ролан’’се обучаваха в различни държави, както следва:
Двама учители по английски език в Оскфорд, Великобритания, с курсове: Креативно преподаване – английски език, гимназиален етап, и Технологии в класната стая;
Двама учители по френски език в Руан, Франция – ИКТ технологии и Проектно-базирано обучение;
Един учител по немски език в Дюселдорф, Германия – Креативно преподаване, гимназиален етап;
Двама учители по английски език във Флоренция, Италия – Умения на 21ви век.
Бързо променящата се образователна среда и динамичното навлизане на технологиите в учебния процес налагат необходимостта от непрекъснато усъвършенстване и съизмеримост с нарастващите очаквания и потребности на учениците.
Придобитите компетентности при осъществените мобилности по програма Еразъм+,
допринасят за изпълнение на мисията на ГПЧЕ’’Ромен Ролан’’ – осигуряване на
висококвалифицирана, модерна и конкурентноспособна подготовка на учениците,
съответстваща на съвременните изисквания на обществото и включваща усвояване на
уменията на 21ви век, чрез изучаването на чужди езици и култура и работа с компютърни технологии. Придобитите компетентности обогатяват и осъвременяват съдържанието и методиката на обучение по чужд език. Това е предпоставка за повишаване на мотивацията и успеваемостта на учениците.