В Тракийския университет се проведоха първите онлайн предварителни изпити за 2021 г

В Тракийския университет се проведоха първите онлайн предварителни изпити от кандидатстудентската кампания за 2021 г. Над 250 кандидат-студенти заявиха желание да проверят предварително знанията си по обща езикова култура и съответно в тестовете по биология, математика, география и обща техническа подготовка.

Специално, за предварителния изпит, бяха създадени виртуални стаи от екипи на Тракийския университет, в които подкрепа и съдействие на кандидат-студентите оказваха 50 квестори от всички структурни звена на университета.

Варианти за различните  изпитни формати бяха изтеглени от кандидат-студенти от Казанлък, Стара Загора, Ямбол пред присъстващите, виртуално, участници в изпита и квестори в залата.

Заявилите желание за участие в  изпита по обща езикова култура писаха текст на тема: „Моята Родина“. За теста по биология бе изтеглен вариант 4, по математика изтегленият вариант бе 3, а за география и обща техническа подготовка съответно варианти 1 и 2.

Ректорското ръководство желае успех на всички кандидат-студенти и ги очаква да започнат своето обучение в Тракийския университет в желаната от тях специалност през 2021 година!

Надя Лилова

Гл. експерт „Връзки с обществеността“