Предлагат безплатни карти на деца за градския транспорт в Стара Загора

Издаването на абонаментни карти за безплатно пътуване на деца до 7-годишна възраст предлага на детските заведения в Стара Загора общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

Възможността затова е в  съответствие с чл. 19 и чл. 27 на Наредбата за условията и реда за предоставяне на предвидените в централния бюджет средства за компенсиране и субсидиране на превозвачите, изпълняващи задължения за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози и за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населени планински и други райони в страната.

Картата за безплатен пътнически превоз на децата до 7 навършени години във вътрешноградския транспорт в страната се издава от общината по постоянния или настоящия адрес на родителите или от лице, на което кметът на общината е възложил издаването на картите в съответствие с чл. 36, ал. 4 от Закона за автомобилните превози. Тя е персонална, без снимка. Издава се срещу представено копие от акт за раждане и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващи възрастта на детето и постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника. Срокът на валидност е една година от датата на издаването, а когато детето навършва 7 години през този период – до датата на навършване на годините. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.

Води се и специален регистър за издадените абонаментни карти, съдържащ имената и датата на раждане на детето, номера на акта за раждане, общината по постоянен или настоящ адрес на родителя/настойника, датата и номера на издадената карта и подпис на родителя/настойника, който се полага в регистъра при получаване на абонаментната карта.

От общинското дружество призовават директорите на детските заведения да предоставят  необходимите списъци с имената на децата за издаване на документа.

Има и бонус – Дружеството ще предостави възможност за еднократно, безплатно извозване на децата до желана от дестинация на територията на град Стара Загора при събиране на минимум 50%  желаещи да получат карти.

„Инициативата е в услуга на семействата и на децата. Тя не е нова, прилага се откакто съществува Наредбата. Тъй като картите се издават в началото на календарната година, от Дружеството припомнят за тази възможност“, коментира Иванка Сотирова, зам.-кмет образование, здравеопазване и социални дейности в Община Стара Загора.