Публично обсъждане на проекта на Бюджета за 2021 г. организира Община Стара Загора

На 9.02.2021 г.  от  17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Общински съвет Стара Загора ще се проведе публично обсъждане на проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2021 година.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, кметът на Община Стара Загора отправя покана за участие в общественото обсъждане на Бюджет 2021.

Материали за проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2021 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината – https://www.starazagora.bg/bg/obshtinski-byudzhet/pokana-za-publichno-obsazhdane-na-proekta-na-byudzhet-2021-na-obshtina-stara-zagora

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2021 година могат да се представят в деловодството на общината и на следните електронни адреси: mayor@starazagora.bg , и s.deneva@starazagora.bg не по-късно от два дни след провеждане на публичното обсъждане .

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.

Участниците в обсъждането следва да са с предпазни маски и да се спазва дистанция от 1,5 метра.

Павлина Дудева