Традиционният есенен панаир в Стара Загора започва на 26 септември

Традиционният за Стара Загора есенен панаир ще започне на 26 септември и ще продължи до 5 октомври. Той ще е разположен на ул. „Иван Вазов“ северно от ул. „Радецки“ до ул. „Хан Аспарух“, както и в югозападната част на парк „Загорка“.

Заявления за участие в него ще се приемат от 8.30 часа на 14 септември до 16.30 часа на 18 септември, в сградата на Административно бюро „Изток“, ул. “Ангел Кънчев“ № 70.

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров издаде заповед, която урежда условията за разрешенията за временно поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане по време на мероприятието. Те ще се издават от секретаря на Община Стара Загора, по реда на постъпването на заявленията, до запълване на местата по схемата, утвърдена от главния архитект на Общината и след представяне на следните документи:

– заявление за участие по образец;

– удостоверение за липса на данъчни задължения по чл.87, ал.6, издадено от НАП не по-рано от 30 дни от датата на подаване на документите;

– декларация за липса на задължения към Община Стара Загора към датата на подаване на заявление за участие;

– за производители – удостоверение от Камарата на занаятчиите;

– за атракционни съоръжения – сертификат за произход на съоръженията, технически паспорти за съоръженията, ежегоден технически преглед, сключен договор с лицензирана фирма, която извършва контрол при всяко построяване на съоръженията;

– квитанция за платена пълна такса за 10 дни за участие в панаира за заявената квадратура по подаденото заявление.

Опазването на обществения ред на територията на събитието се възлага на полицейските служители към звено „Общинска полиция“ и служители на звено „Общинска охрана“ при Община Стара Загора.

На територията на панаира е разрешено разполагането на атракционни съоръжения, произведения на художествените занаяти, обекти за продажба на захарни изделия и детски играчки.

Участниците заплащат пълната такса за 10 дни за участие в него, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, както следва:

– За продажба на детски играчки – 4,00 лв./кв.м. на ден;

– За продажба на захарни изделия – 4,00 лв./кв.м. на ден;

– За атракционни съоръжения – стрелбища, панорами, моторни люлки и др. – 1,50 лв./кв.м. на ден;

– За изграждане на циркове – 2,50 лв./кв.м. на ден;

– За художествени занаяти – 4,00 лв./кв.м. на ден.

Инкасирането ще се извърши от служители на административните бюра към Община Стара Загора. Настаняването на участниците ще се извърши от служители на Звено „Инспекторат“  и  служители на административните бюра към Община Стара Загора по реда на подадените заявления по определен график.

Поддържането чистотата на територията на панаира е възложено на Звено „Чистота“ и ДЗЗД „Грийн Партнърс – БКС“.

Дейностите по време на панаира ще с извършват при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на Министерството на здравеопазването. Обхватът на мерките може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната, респективно в област Стара Загора.