1260 лв. става стартовата заплата на учител

Според КТД педагог с не по-малко от V ПКС ще получава допълнително 30 лв., за IV ПКС – 35 лв., за III ПКС – 50 лв., за II ПКС – 70 лв., за I ПКС – 90 лв. За научната и образователна степен „доктор“ добавката е от 130 лв., а за „доктор на науките“ – 160 лв.Настоящият КТД влиза в сила от 26.11.2020 г. и е валиден за две години от подписването му .

11 брутни заплати при пенсиониране ще получават от 1 януари 2021 г. педагогическите специалисти, които последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалисти в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка в системата на предучилищното и училищното образование. За педагогическите специалисти, които през последните 10 години са работили и като непедагогически специалисти в една и съща образователна институция, брутните заплати са 8,5. Същото обезщетение е предвидено и за непедагогическия персонал, който е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж. Това предвижда Колективният трудов договор, подписан от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, председателя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов, председателя на Сдружението на директорите в средното образование Асен Александров и от синдикалните лидери – на СБУ Янка Такева, д.ик.н.; на синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров; на Независимия учителски синдикат към КНСБ Аспарух Томов. Пак от 1 януари 2021 г. индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти в образователната система се увеличават между 15 и 16,1%. Стартовата основна заплата за учител става 1260 лв. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1300 лв., а на главните учители– 1350 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1535 лв., а заместник-директорите – 1420 лв.Увеличава се и възнаграждението на класните ръководители. Месечно те ще получават по 46 лв. за водене на задължителна документация и консултации с родители, деца и ученици.С 30 лева на месец ще се компенсират и разходите за консумативи на учителите, които водят обучение от разстояние в електронна среда в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение и т.н. Парите ще се изплащат като допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за времето на провеждане на обучението от разстояние.За допълнително обучение на ученици, които са отсъствали повече от десет учебни дни от училище поради заболяване, или за консултации на ученици в самостоятелна форма на обучение поради здравословни причини ще има възнаграждение от 15 лв. за всеки проведен час.

Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от педагогическите специалисти се планират в рамките на бюджетите и са в размер не по-малко от 4,2% и не повече от 5,0% от годишния размер на средствата за заплати.КТД предвижда също образователните институции да планират не по-малко от 2,5 % и не повече от 3,5% от годишния размер на средствата за заплати на непедагогическия персонал за допълнително възнаграждение. За непедагогическия персонал, който членува в един от изброените по-горе синдикати, при нормално работно време се определят минимални основни заплати, както следва: за длъжности, неизискващи образователна степен и професионална квалификация – не по-малко от 100% от минималната работна заплата; за длъжност помощник-възпитател, помощник-готвач – не по-малко от 105% от минималната работна заплата; за длъжност готвач, огняр, охранител – не по-малко от 110% от минималната работна заплата; за длъжност домакин, касиер, технически секретар не по-малко от 115%; за длъжност счетоводител, главен счетоводител, библиотекар – не по-малко от 125% от минималната работна заплата.

Според КТД годишните средства за квалификация са в размер, не по-малък от 1,2 на сто от годишните средства за работни заплати на педагогическия персонал и педагозите в яслените групи на детските градини и се използват за тяхната квалификация, предварително съгласувана със социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от директора. Работодателите осигуряват платен служебен отпуск за участие в квалификационни форми.

Социалните партньори отстояват поетапно увеличаване на разходните стандарти за делегираните от държавата дейности при подготовката на проекта на Закона за държавния бюджет за 2021 г. и за 2022 г. – с не по-малко от 20% на година.От името на своите членове представителите на синдикатите и работодателите благодариха на правителството и лично на премиера Бойко Борисов за изпълнения ангажимент за двойно увеличение на учителските заплати.

Dolap.bg