Община Стара Загора стартира проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи

Община Стара Загора обявява процедура за избор на партньори по подготовка и изпълнение на проект за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 – „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование-компонент 2″.

Целта на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Настоящата програма включва директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е посредством реализирането на т.нар. „меки мерки“ (интеграцията на пазара на труда,достъп до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) в рамките на ОП РЧР и ОП НОИР да се допълнят изпълняваните инвестиционни проекти от общините-бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г, с включени мерки за изграждане на социални жилища.

Община Стара Загора обявява процедура за избор на партньорски организации за подготовка и изпълнение на проект попроцедура за директно предоставянена безвъзмездна финансова помощ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“-Компонент 2,  финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интеригентен растеж“.
Допустими партньори за дейностите по ОП РЧР са неправителствени организации, Центрове за информация и професионално ориентиране, Читалища, Работодатели (съгласноКТ) и Доставчици на социални и здравни услуги.

Допустими партньори за дейностите по ОП НОИР са:.Държавни и общински детски градини, Държавни и общински училища и Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА.

Процедурата за избор на партньори ще стартира на 29 юни. Краен срок за подаване на Заявления от кандидат-партньори е 31.07.2020 год. 15:00 часа в стая 313, етаж 3-ти в сградата на Община Стара Загора. 

Лице за контакт и информация:

Радина Кършакова

Старши експерт

Дирекция „Инвестиции и европейски програми“

Отдел „Европейски прoграми и международно сътрудничество“

Община Стара Загора

Тел.: 042/614 814

Email: r.karshakova@starazagora.bg