89 640 са жилищните сгради в област Стара Загора

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89 640 жилищни сгради или с 82 повече в сравнение с 2018 година. В градовете се намират 32.4% от всички жилищни сгради, а в селата – 67.6%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. – 28.1%, а най-нисък на тези, построени след 2011 г. – 0.9% .

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 60 060 или 67.0% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.3%, панелните – 0.9%, а сградите с друга конструкция – 29.8%.

Към 31.12.2019 г. броят на жилищата в област Стара Загора е 176 421. В градовете се намират 114 583 жилища или 64.9% от общия брой.
По-голямата част от жилищата са с две и три стаи – 68.0% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи – 25.4%, а едностайните са 6.6%.

Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Стара Загора е 1.8, като за градовете показателят е 2.0 лица, а за селата – 1.4.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 171.3 хил. или 97.1% от общия жилищен фонд на област Стара Загора.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 12 677.2 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 71.9 кв. м., като в градовете тя е 72.8 кв. м., а в селата – 70.0 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Стара Загора е 34.6 кв. м., като за градовете тя е 31.5 кв. м., а за селата 42.7 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички жилища в област Стара Загора 73.1% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 20.4%, електрифицираните само с водопровод – 3.5%, а само електрифицирани – 2.8%.

Основна цел на статистиката на жилищния фонд е да осигурява информация за състоянието на жилищните сгради и жилищата в Р България. Данните за Баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 г., като всяка година се добавят даннитe.

Dolap.bg