Нови директори ще имат 25 училища в област Стара Загора?

Регионално управление на образованието Стара Загора обяви конкурс за заемане на длъжността „директор“ на 25 училища в област Стара Загора както следва: Основно училище „Христо Ботев“ с. Оризово, община Братя Даскалови; Второ основно училище „Христо Ботев“ гр. Гълъбово; Пет училища в община Казанлък: ОУ „Георги Кирков”, ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, ОУ „Мати Болгария”, ОУ „Васил Левски”, с. Бузовград и ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Хаджидимитрово; Основно училище „Христо Ботев“ гр. Мъглиж.; Начално училище „Братя Жекови“ село Елхово, община Николаево; четири училища в община Павел баня – ОУ „Христо Ботев“ с. Александрово, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с. Габарево, ОУ „Христо Ботев“ с. Осетеново и ОУ „Ген Скобелев“ с. Скобелево; 10 училища в община Стара Загора: Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“, СУ Христо Смирненски“, Вечерно средно училище „Захари Стоянов“, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“, Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“, Основно училище „Кирил Христов“, Пето основно училище „Митьо Станев“, ОУ „Христо Ботев“ с. Горно Ботево ,ОУ „Иван Мирчев“ с. Дълбоки; ОУ „Отец Паисий“ с Калояновец; две училища в община Чирпан – Професионална гимназия по селско стопанство и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“.

Кратко описание на длъжността:

Директорът на училището ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

Изисквания към кандидата за заемане на длъжността:

 1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин, при получено съгласие или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин.
 2. Да не е поставен под запрещение.
 3. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
 4. Да не е лишен от правото да упражнява професията.
 5. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
 6. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
 7. Да притежава диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.
 8. Да има не по-малко от 5 години учителски трудов стаж.

Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността.

1.3. Интервю.

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 2. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено, като се посочват основанията за недопускането им.
 3. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на писмения изпит-тест.Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават от 11.06.2020 г. до 13.07.2020 г. вкл., от 9,00 до 17,30 часа в Регионално управление на образованието – Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, ул. „Барейро“ № 9, етаж 4, стая № 7.  Лице за контакт: Динка Делева – главен специалист – човешки ресурси, тел. 042/621958

Dolap.bg