В ОУ „Кирил Христов“ стартира проектът „Педагогика в зелено“

От началото на месец юни 2019 г. в старозагорското основно училище „Кирил Христов“ започна изпълнението на проекта „Педагогика в зелено“ Той е по Програма „ЕРАЗЪМ +“ „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”. Оценен е с 87 точки от възможни 100 от Център за развитие на човешките ресурси, който е официалната оторизирана институция от Европейската комисия и националните власти за програма Еразъм+. Продължителността на проекта е от 1.06.2019 г. до 31.08.2020 г.

През 2017 г. МОН предложи списък на 185 училища от България да добият статут на иновативни. ОУ „Кирил Христов” е сред тях. За да запази статута си на такова, в европейския план за развитие са поставени цели, водещи до ефективност в работата, за да е училището конкуретноспособно, иновативно и желано. Набелязани са няколко съществени цели за постигане: Повишаване квалификацията на педагогическите кадри и създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване на учителите в изпълнение на Национална стратегия за учене през целия живот, както и на Европейската квалификационна рамка; Качествено и ефективно училищно образование, отговарящо на нуждите на обществото; Екологична насоченост на училищното образование и възпитание; Разширяване на взаимодействието с родителската общност; Сътрудничество и активни връзки с участници в образователния процес, институции и реализиране на проекти по програми на ЕС и МОН; Развитие и подобрения на училищната среда.

За да бъдат реализирани успешно тези цели, възниква необходимостта от нов вид преподаване, от нова, модерната методика, ориентирана към учениците.

След проведени задълбочени работни срещи, педагогически съвети и др. е взето решение, че в училището ще се въведе нов вид иновация: част от занятията да бъдат изнесени в зелената класна стая (когато атмосферните условия позволяват) и преподаването на всяка учебна дисциплина да бъде свързано с природата и нейното опазване. Това решение води до необходимостта от нов вид преподаване, за което учителите в училището не са подготвени. Ръководството е наясно, че ефективността от работата на едно училище като структура, зависи най-вече от знанията, уменията и професионализма на неговите педагози. Нужна е нова, модерната методика, ориентирана към учащите. Нова стратегия за учене чрез развиване в природна среда. Ако иновативното преподаването се изнесе извън класната стая, това би довело до повишаване успеха по различните учебни дисциплини, засилване интереса на учениците към училищния живот и учебния процес. Ще бъде отхвърлен риска за отпадане от училище, ще се сведе до минимум ниската успеваемост на учениците.

От друга страна е установена необходимостта да се повиши екологичната култура на децата чрез образователния и възпитателния процеси. В училището има разработена стратегия за екологично образование. Благодарение на нея, учениците с желание участват и реализират различни инициативи, печелят национални и международни състезания. Но ако се свърже природата и нейното опазване с всяка учебна дисциплина сигурно е, че интересът и мотивацията им ще бъдат повишени. Тогава те ще бъдат активни участници и откриватели в образователния процес, реализиран извън класните стаи.

Поставените задачи и ангажираността на учениците в час ще стимулират тяхната отговорност и ще изградят активни и самостоятелно учещи хора през целия си съзнателен живот. Това ще доведе до спокойствието на техните родители и привличането им за наши партньори. Качеството на образование ще бъде постигнато чрез нова учебна среда и иновативни начини на преподаване. Те ще превърнат училището в желаната територия за съвременния ученик. Това, което ще научат учителите от свои европейски колеги, ще им създаде стимул и мотивация да прилагат и споделят ценния европейски педагогически опит. Ще модернизира учебния процес на училището, което ще доведе до качествено образование и ще реализира неговата главна цел. Очакванията са училището да запази статута си на лидер в област Стара Загора.

В проекта „Педагогика в зелено“ са заложени четири мобилности- две в Барселона и две във Валенсия. Избрани са два взаимно допълващи се курса. Европейските квалификации „Applied Green Pedagogy“ и „Educative coaching tools“ ще отговорят на нуждите на училището и ще помогнат за реализирането на целите.

Първият курс „Applied Green Pedagogy“ ще бъде проведен в Барселона, Испания. Участници в него са Цветелина Бойчева- старши учител в начален етап и Екатерина Йовчева- старши учител по математика, която е и координатор на проекта. Обучителният курс е основан на хипотезата, че хората по рождение се нуждаят от природата. Той учи как да се преподава в естествена среда, но в градски условия. Програмата за обучение на курса подкрепя учителите да придобият практически опит за възможностите, които ни предлага реализацията на педагогиката на открито. Квалификационният курс ще покаже как да бъдат интегрирани природните ценности в градски условия. Учителите ще усвоят знания и умения за адаптиране на учебните дисциплини така, че природата и нейното опазване да бъдат включени във всички изучавани тематични области. Педагозите ще добият набор от дейности и практики, които не са скъпо струващи, но интегриращи природата и нейното опазване. Това ще доведе до повишаване на екологичната култура в образователния и възпитателен процес на младите хора, което е цел на образователната институция. Ще бъде представена гледната точка на екологията, колкото повече време прекарваме сред природата, толкова по-малка е вероятността да я унищожим.

Вторият курс Educative coaching tools“ ще се проведе в гр. Валенсия, Испания и ще бъде посетен от Господин Балъкчиев- директор на ОУ ”Кирил Христов” и Здравко Мочев- старши учител по български език и литература. Обучителният курс включва инструменти за креативна и ефективна методология на обучение, приложими в иновативното преподаване на открито. В учебно- квалификационния процес учителите ще придобият знания и умения с практическа приложимост, както и нов и модерен инструментариум за иновативно преподаване извън класната стая. Това ще бъде постигнато посредством ситуации, работа по проект, мозъчна атака, игри и практически упражнения.

Първата дейност по проекта е отбелязването на 5 юни – Световния ден на околната среда. Ученици от 5 „В” , 6 „А” и „Г” клас, както и техните ръководители Венета Кирковска, Недка Атанасова и Екатерина Йовчева поканиха гости от Басейнова дирекция – Пловдив- Цветелина Кънева- директор, Лиляна Бърганова и Марин Маринов- експерти; от Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора – инж. Диана Вълканова- началник отдел „Контрол на околната среда“ и Станислав Русев- специалист при Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда; от Регионално управление по образованието Стара Загора – Кузман Кузманов- старши експерт по природни науки, както директора и зам.директорите на училището на своя урок по география и икономика на тема „Океаните на Земята“. Предварително сформираните екипи разказаха за всеки от океаните- Арктичен, Индийски, Атлантически и Тихи. Представиха информация за местоположението на океаните, особеностите на релефа, климата и организмовия свят. Основно внимание и с голяма тревожност те акцентуваха за опазването на екологичното равновесие в Световния океан. По покана на Недка Атанасова гост на урока беше капитан далечни плавания Калин Христов, баща на учениците от класа Ива и Калоян. Така неговият емоционален разказ направи разходката през морета и океани вълнуваща и незабравима. Снимките от личния му архив на красивата морска шир, интересните истории за пирати и акули, за отпадъците дори и в дълбоководните падини, за държавните политики и международни конвенции, впечатлиха учениците. Те задаваха въпроси, правеха изводи и се надпреварваха да дават примери за последиците от необратимото замърсяване на океаните. Урокът завърши с обещанието на децата да пазят чистотата на сушата и водата на нашата планета, защото тя е наш общ дом. Празникът бе съпътстван с игра- презентация „Пътуване във времето“, въпроси, казуси и обещания за по-отговорно отношение към средата, която ни заобикаля. Малки и големи се забавляваха и така неусетно премина събитието. Инициативата завърши на любимото за всички място за отдих „Зеления клин“. Учениците и техните ръководители посетиха лабораторията за измерване на чистотата на въздуха, намираща се на „Зеления клин“ и заедно с Станислав Русев, на практика отчетоха състоянието на въздуха. Обогатени с нови знания и убедени в това, което правят, младите природозащитници обещаха да се срещнат отново в началото на учебната година. Учениците получиха грамоти и подаръци.

Екатерина Йовчева