Документални филми за Европейския ден на Натура 2000

На 16 май 2019 г., четвъртък, с прожекция на четири документални филма (своеобразен киномаратон) в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора ще бъде отбелязан Европейският ден на Натура 2000, съобщи за dolap.bg  Поля Русева, специалист комуникации в СНЦ „Зелени Балкани” – Стара Загора. През 2017 г., на специална церемония комисарят по околната среда Кармену Велла, председателят на комисията по околна среда на Европейския парламент Адина-Йоана Валеан и други подписват Съвместна декларация за обявяване на 21 май за „Европейски ден на Натура 2000“ – мрежа от защитени територии в Европа. И оттогава се отбелязва ежегодно в цяла Европа. Кармену Велла, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, заявява: „С европейския ден на Натура 2000 ние отдаваме почит на тази уникална мрежа и нейната стойност за хората и нашата икономика. За мен това е едно от истинските постижения на Европейския съюз: Мрежа от над 27 000 защитени територии, покриваща над 1 милион квадратни километра в сушата и морето, която стана възможна чрез сътрудничеството между всички наши държави-членки.

Двете директиви на ЕС за природата – Директивата за птиците (1979 г.) и Директивата за местообитанията (1992 г.) са крайъгълният камък на политиката на ЕС в областта на биологичното разнообразие. Те бяха подложени на „проверка”, която предостави цялостна оценка на ефективността и ефикасността им като част от програмата на Комисията за регулиране на това доколко отговаря на целите си и производителност (REFIT). Проверката ангажира всички заинтересовани страни, включително положителна мобилизация на над 550 000 граждани, изразяващи подкрепа за директивите чрез публичната консултация на Комисията – рекордно ниво на отговори. В допълнение към запазването на природното наследство на Европа, мрежата допринася между 1,7 и 2,5% за брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС чрез предоставяне на екосистемни услуги като съхранение на въглерод, пречистване на вода, опрашване и туризъм. В момента европейската мрежа „Натура 2000“ включва над 27 300 защитени зони, заемащи общо повече от 1 милион квадратни километра и 18% от територията на ЕС, 28 европейски държави. „Натура 2000“ обхваща 114 зони за опазване на дивите птици и 228 зони за опазване на местообитанията и видове, различни от птиците. Основни моменти в мрежа Натура 2000: включва не само природни резервати, но и частни имоти, като програмата предвижда тяхното бъдещо устойчиво екологично, икономическо и социално развитие; Изборът на земи, които да бъдат включени в програмата Натура 2000 зависи от правителствата на отделните страни, членки на ЕС и се определя от редица критерии, свъзани с екологичните характеристики на района, който е определен за включване; Правителствата получават възможност да ограничават дейностите, извършвани в териториите, включени в Натура 2000, като решенията за това се взимат отделно за всеки конкретен случай; Не съществуват предварителни изисквания каква част от териториите на всяка една държава трябва да влезе в програмата Натура 2000. Решението за това се взима от съответното правителство въз основа на неговата преценка за биологичните особености и характеристики на региона; Разпоредбите на Натура 2000 са задължителни за спазване. Непредставяне на списък на земи, които да бъдат включени в програмата може да доведе до спиране на финансиране по отделни фондове на ЕС, свързани с Натура 2000.

С влизането си в Европейския съюз на 1 януари 2007 г. България трябваше да определи териториите си, които да бъдат включени в Натура 2000. Експерти, назначени от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) изготвят предложение, включващо 33% от територията на страната. За сравнение средната стойност за ЕС е 18%, като в Алпите включените площи достигат 37% от територията. На 15 февруари 2007 г. Министерският съвет одобрява частичен списък на територии, които да бъдат предложени за включване в европейската екологична мрежа Натура 2000. Списъкът съдържа 20% от първоначално предложените 33% от територията на страната. Временно е отложено решението за някои територии, между които бившите буферни зони на националните паркове. България е на челните места по площ на Натура 2000, но все още има сериозни предизвикателства, които трябва да решава като: разработване на планове за управление и създаване на органи за управление на своите защитени зони. Нужно е да се разработи прозрачна за обществото и научно рецензирана система за регулярна оценка на природозащитния статус на видове и местообитания. Необходимо е и интегрирането на картите на постоянните пасища и горите във фаза на старост в географската информационна система на Натура 2000 в интернет.

От района на Стара Загора в списъка по тип „Защитени зона за местообитанията” са включени река Мартинка, река Омуровска, река Съзлийка и Чирпанските възвишения.

На http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites може да бъде видян списъкът на обектите в България.
Програма за прожекция на филмите:

13:00 ч. – „Жив символ или музеен експонат“ – документален филм, посветен за царските орли. Времетраене: 39 мин. Подходящ за всички възрасти. Викторина с награди;
14:00 ч. – „По следите на лешоядите“ – документален филм за разпространението и опазването на мършоядните птици в България. Времетраене: 34 минути. Подходящ за всички възрасти. Викторина с награди;
15:00 ч. – „Отново у дома. Със задружни усилия“ – документален филм посветен на белошиите ветрушки. Времетраене: 26 минути. Подходящ за всички възрасти;
16:00 ч.  – „Натура 2000 в България“ – документален филм, времетраене: 31 минути. Подходящ за всички възрасти. Викторина с награди.

Снежана Маринова