Дипломанти по „Стенопис“ с изложба в Художествена галерия Стара Загора

На 9 март 2018 г. от 17:30 ч. в западната зала на Художествена галерия – Стара Загора ще бъде открита представителната  изложба  на катедра „Стенопис“ при Факултета по изобразителни изкуства на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ под надслов „И стените говорят…“.  В експозицията са включени дипломни проекти на студенти от специалност „Стенопис“, представени в класически и съвременни техники на буон фреско, а секо, сграфито, мозайка и витраж, реализирани в архитектурна среда.

Специалността „Стенопис“ е една от най-старите във Факултета по изобразителни изкуства на Великотърновския университет и съществува от неговото създаване. През 2014 г. в катедрата е оборудвано единственото по рода си в страната студио за горещо стъкло “Hot Shop“ към новооткритата магистърска програма “Дизайн на стъклото“. Ателиетата за гореща и студена обработка на стъкло са с всички технико-технологични възможности за реализация, както в класическата витражна техника, така и в съвременните техники – фюзинг, слъмпинг и горещи техники за обработка на стъкло.

КАТЕДРА „СТЕНОПИС“ Квалификация и компетенции: Катедра „Стенопис“ осигурява висококачествено обучение в акредитираните образователно-квалификационни степени „бакалавър“ в специалност „Изящни изкуства-Стенопис“, “Консервация и реставрация“ и „магистър“ в специалност „Изящни изкуства-Стенопис“ и „Дизайн на стъклото“, както и в научната и образователна степен „Доктор” от професионално направление „Изкуствознание и изобразително изкуство- Стенопис“.

Фокус на обучението в акредитираните програми е: запознаване с жанровото многообразие, възможности и приложения на стенописта (традиции и съвременност);

придобиване на професионални знания за технико-технологичните особености в специалността;

усъвършенстване на уменията за работа в класическите стенописни техники: буон фреско, а секо, сграфито, мозайка и витраж;

стимулиране творческия подход при решаване на различни проблеми свързани със синтеза на стенописните изкуства и архитектурата (светска и сакрална);

възможност за реализации на стенописни проекти в реални архитектурни среди;

усвояване на основни знания и умения, необходими за продължаване на професионалната реализация в естетизация на урбанистичната среда.

История на Специалността: Специалност „Стенопис“ във Факултета по изобразително изкуство на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ съществува от основаването на университета. Бележити имена спомогнали за развитието на стенопистта в национален мащаб са работилите като преподаватели в специалността: доц.Никола Гелов, проф. Димо Заимов проф. Илия Илиев и др. От официалното обособяване на катедра „Стенопис“ през 2007 г. са реализирани над 40 студентски проекти и дипломни работи в реална архитектурна среда в класическите стенописни техники: а секо, смалтова мозайка, класически и съвременен витраж. Осъществените творчески идеи на обучаващите се доказват актуалността на стенопистта, съвременното отношение на младите стенописци към архитектурната среда и иновативната интерпретация на  традиционните монументални изразни средства в интериор, екстериор и градско пространство. Материалната база на специалност „Стенопис“  и съвременното оборудване на ателиетата и лабораториите позволява реализация в конкретна техника и материал на иновативни творчески студентски проекти, създадени за реална архитектурна среда.