ТЕАТРАЛЕН КОНЦЕРТ – абсолвенти „Актьорско майсторство за куклен театър“ – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в „ПИЕРО“ 2017 г.

С Татяна Калчева от Държавния куклен театър – Стара Загора продължаваме да ви представяме участниците в Десетия международен куклено-театрален фестивал „ПИЕРО” 2017 г. 

Във фестивалната програма на 27 септември  (сряда) ще видим „Театрален концерт“ на абсолвентите със специалност „актьорско майсторство за куклен театър“ към НАТФИЗ“Кр.Сарафов“. Техен художествен ръководител е проф. Румен Рачев. Младостта е възхитителна! Ще го почувствате сами по време на спектакъла!

АБСОЛВЕНТИ „АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР“ ОТ НАТФИЗ „КР. САРАФОВ“ – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
ТЕАТРАЛЕН КОНЦЕРТ
Продължителност: 75 мин.
Език: български
27.09.2017
16:00
Място: Драматичен театър
Постановка: проф. Румен Рачев
Режисура: проф. Румен Рачев и доц. Боряна Георгиева
Асистенти: Димитър Стефанов и Десислава Чутуркова
Вокален педагог, обработка и аранжимент на фолклорен блок: проф. Диляна Мичева

Участват: Борис Георгиев Коев, Иван Красимиров Рангелов, Кристина Асенова Топалова, Георги-Маноел Димитров Димитров, Георги Иванов Георгиев, Ая Бориславова Тодорова, Георги Петров Ножделов, Димитра Атанасова Попова, Костадин Димитров Жеков, Денислава Николова Николова, Ивана Маринова Бобойчева, Лариса Александрова Койнова, Стиляна Димитрова Маркова, Алек Александров Чурчич, Иван-Александър Петров Дойчев, Силвана Пламенова Петрова, Христо Иванов Петев, Александър Валентинов Митев, Недялка Петрова Раева, Ния Росенова Янакиева, Николета Павлова Милкова
„Театрален концерт“ е музикално-театрален спектакъл. Музика, въображение, хумор и лирика се преплитат в едно, за да създадат визуални театрални решения, родени от настроението на музиката. Пищно зрелище, изградено върху световно известни музикални произведения.
GRADUATES SPECIALTY “ACTING FOR PUPPET THEATRE” AT NATFA “KR. SARAFOV” – SOFIA, BULGARIA
THEATRICAL CONCERT
Duration: 75 min.
Language: Bulgarian
27.09.2017
16:00
Place: Drama Theatre
Staging: Prof. Rumen Rachev
Directing: Prof. Rumen Rachev and Assoc. prof. Boryana Georgieva
Assistants: Dimitar Stefanov and Desislava Chuturkova
Vocal coaching, music directing and folklore arrangements: Prof. Dilyana Micheva

Cast: Boris Georgiev Koev, Ivan Krasimirov Rangelov, Kristina Asenova Topalova, Georgi-Manoel Dimitrov Dimitrov, Georgi Ivanov Georgiev, Aya Borislavova Todorova, Georgi Petrov Nozhdelov, Dimitra Atanasova Popova, Kostadin Dimitrov Zhekov, Denislava Nikolova Nikolova, Ivana Marinova Boboycheva, Larisa Alexandrova Koynova, Stilyana Dimitrova Markova, Alek Alexandrov Churchich, Ivan-Alexander Petrov Doychev, Silvana Plamenova Petrova, Hristo Ivanov Petev, Alexander Valentinov Mitev, Nedyalka Petrova Raeva, Nia Rosenova Yanakieva, Nikoleta Pavlova Milkova
“Theatrical concert” is a musical-theatrical performance. Music, imagination, humour and lyrics are all combined to create visual forms, inspired by the temper of the music. A spectacular performance based on the world’s most popular musical works.