Родителите с ученика са заедно при записване в VIII клас

Резултатите от първия етап от класирането за прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година излизат до 12 юли. То се извършва спрямо подредбата на желанията от ученика и бала, който има за съответната паралелка.

За кандидат-гимназистите има три възможни хипотези – спрямо това дали са класирани по първо желание, дали са приети на второ или следващо или пък изобщо не са класирани

на първия етап.

Ако ученикът е класиран на първо желание, той може да се запише или да не се запише в паралелката, в която е приет. „Записването става от 15 до 17 юли 2024г. в училището, в което

ученикът е класиран. Той попълва заявление до директора на училището, оставя оригинала на свидетелството си за завършено основно образование, а ако е приет в професионална паралелка, трябва да предостави и оригинал на медицинското свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар“.

Задължително при записването в новото си училище бъдещите гимназисти трябва бъдат придружени от своите родители, тъй като във всички формуляри се изисква подпис и на ученик, и на неговия настойник.

Ако учениците са малолетни, т.е. под 14-годишна възраст, процедурата по записване се извършва от техните родителите вместо от децата. Ако ученикът е навършил 14 години, то

записването става със съгласието на техните родителите. Това означава, че записването за обучение в гимназиален етап трябва да бъде и в присъствието на ученика.

При обективна невъзможност родителят да присъства при записването на ученика, следва упълномощеното от настойниците лице да има нотариално заверено пълномощно, което е препоръчително да бъде подписано и от двамата родители.

Три са възможностите за кандидатгимназистите, ако са класирани на второ или следващо желание. Те могат да се запишат по начина, по който се записват класираните на първо желание. Втората възможност е да се подаде заявление за участие във втория етап на класирането.

Ако се е получило разместване от незаписали се ученици, при достатъчен бал те могат да се класират на по-предно място във вече подредените желания или бъдат класирани отново на мястото, на което са били класирани.

Подаването на заявления за участие във втория етап също става в периода от 15 до 17 юли 2024г. в училището, в което ученикът е класиран на първия етап. За втория етап желанията на кандидат-гимназиста не могат да се пренареждат, а се гледа подредбата, направена за първия етап.

Ако ученикът не се запише или не подаде заявление за участие във втория етап на класиране, той губи своите желания и участието му в платформата на МОН за кандидатстване престава изцяло. В този случай той ще може да подаде документи за участие в третия етап от класирането за прием в VIII клас за учебната 2024/2025. За него свободните места ще бъдат обявени на 25 юли. За участие в третото класиране има едно условие – учениците не

трябва да са се записали в нито едно училище в страната от местата по държавен план-прием

Ако са се записали и искат да участват в трето класиране, могат да изтеглят документите си, но трябва да знаят, че мястото им не се пази.

Третата хипотеза е, ако ученикът не е избрал подходящи паралелки спрямо бала, който има, и не бъде класиран в нито една паралелка.

Тогава той автоматично отново ще се завърти във втория етап на класирането, без да подава допълнителни заявления. Тези ученици трябва единствено да проследят резултатите от втория етап на класиране, за да се запишат, ако са приети.

Резултатите от втория етап на класиране ще бъдат обявени до 19 юли, а записването на класираните е от 22 до 24 юли т.г.