Родителите на ученици от 1. до 4. и в 8. клас могат да подават документи за еднократна помощ

Родителите на ученици от 1. до 4. клас и в 8. клас вече могат да подават документи за еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Тя се изплаща на всички семейства, независимо от доходите, напомнят от социалното министерство.

Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври.

Семействата с ученици в 1. и 8. клас, които желаят да получат помощта преди началото на учебната година, трябва да представят удостоверителен документ, че децата им са записани в училище, тъй като в информационната система на Министерството на образованието и науката данните за проверка по служебен ред са актуални едва в началото на октомври, съобщи БНР.

За продължаващите обучението си във 2., 3. и 4. клас проверка може да бъде направена и служебно. Това е възможно, тъй като по закон учениците, завършили 1., 2. и 3. клас, продължават автоматично обучението си в по-горен клас, без да е необходимо изрично да преминават процедура по записване в училище след завършването на предходния.

Помощта за ученици се изплаща на два пъти по 150 лв. – в началото на първия и втория срок, в случай че детето продължи обучението си. За получаването на второто плащане не се подава ново заявление, тъй като проверката дали детето продължава да учи отново е по служебен път.

Еднократните помощи за ученици се отпускат въз основа на заявление-декларация, подадено най-късно до 15 октомври в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите. То може да бъде подадено лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път – подписано с квалифициран електронен подпис, както и електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление, каквато е Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление.

Помощта се възстановява от получателите ѝ, когато детето не постъпи в училище или не продължи обучението си, включително и през втория срок, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Тя се възстановява и когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия от 5 учебни часа без уважителна причина.