Инж. Анастасия Василева попълни бели полета в най-новата история на Стара Загора

Госпожо Василева, какъв е поводът да напишете и издадете книгата „Стара Загора -непознатата история“

В недалечното минало Стара Загора беше град с утвърдени производства в областта на хранително-вкусовото машиностроене, роботиката, производство на дискови запаметяващи устройства, на торове с износ по цял свят. За съжаление сега голяма част от тях са или ликвидирани или произвеждат изделия с много по-ниски технически качества. В града работеха и научни институти, с десетки подготвени научни работници, инженери, икономисти и др. Твърде малко се знае днес за приноса им в развитието на региона и страната ни. За съжаление, с течение на времето, може би ще се заличи паметта за сътвореното от тях. Направените от мен справки показаха че вече все по- трудно се намира информация за периода преди промените и малко след него. Т.е. има много бели полета в най-новата история на Стара Загора.

Каква е целта на настоящата книга?

Целта ми е да бъдат представени дейности в Стара Загора, малко преди промените през 1989г и за периода 1989 до 2023 година. Написах книгата на базата на споделен личен опит от различни специалисти от града, на анализи от запазени, но недостатъчно популярни публикации за периода в следните основни области:

 • Наука, техника, промишленост: основни предприятия, научни институти, водещи специалисти.

 • Гражданско общество: представители, дейности, постижения; партньорства с местната власт и институции след 1989 г.

Как е ситуирана книгата Ви?

Материалът е разпределен в две части:

Част първа: Наука, техника, промишленост представя основни предприятия, научни институти, специалисти- преди и след 1989.

А.Представени са накратко посочените по- долу области, с кратка история за създаването и развитието им и ключови специалисти.

 1. Хранително вкусово машиностроене: В града са работили няколко завода за

хранително вкусово машиностроене, вкл. най-големият МЗ„Червено знаме” и научно изследователските институти: Научно изследователски и проектно-конструкторски институт за машини в хранително-вкусовата промишленост/НИПКИХМАШ-(1963-1999г.).

2. Производство на азотни торове: Азотно торов завод/АТЗ. През 1959 г. е направена първата копка на АТЗ; на 26.04.1963 заводът започва работа. Пръв директор на завода е Боян Стоименов от 08.05.1958; инж. Георги Димов-от 17.10.1963; инж.Иван Минчев.

3.Производство на Дискови запаметяващи устройства: Завод ДЗУ-АД -основен

производител на магнитни дискови запаметяващи устройства (твърди дискове и флопи дискове), по време на възхода на производството на компютри в България през 70-те и 80-те години на 20 век. Строежът на завода започва през 1969 г., с първи директор-инж. Васил Недев.

4.Машини за роботика:

Научен институт и завод по роботика. ГАПС-ът е едно от най-прогресивните направления в роботизацията на технологичните процеси. Системата се е смятала за върха на високите технологии в машиностроенето. Първият подобен цех у нас е открит в Комбината за роботи в Стара Загора на 5 септември 1983 г.

Б. Накратко е представена историята на СПТУ/ ТБХП . След откриване на АТЗ още същата година, на 15.09.1963 година отваря врати първото в страната Средно професионално техническо училище (СПТУ) по химическа промишленост „Дмитрий .Менделеев”. Основната задача на училището е да подготвя кадри за завода със солидна научна, техническа и практическа подготовка. Пръв директор е Георги Попов- (1963-1964), след него к.п.н.Мария Димова-(1964-1977). Училището започва дейността си с една специалност „Технология на неорганичните вещества”, със 147 ученици. След 1977 г училището се ръководи от к.п.н Стефка Тончева. Училището разполага с 19 модерно обзаведени кабинета, специализирани лаборатории и с учебен цех в Стопански химически комбинат. През 1971 г. Маргарет Тачър-(13.10.1925-04.2013 г), британски политик и първата жена, изпълнявала функциите на министър-председател в Обединеното кралство, посещава България. Министър Тачър посещава Техникума по индустриална химия „Дмитрий Менделеев“ и Химкомбината. В интервю по Би Би Си – радио „Лондон” тя заявява: „Трябва да призная, че ми направи удивително впечатление едно техническо училище в Стара Загора. Особено се учудих на голямата степен на сътрудничество между обучението в техническото училище и химическата индустрия. Машините в училището бяха набавени от заводите. Работниците от заводите оставаха в училището, а възпитаниците на училището отиваха в заводите за специализация. Българите имат една религия–учението, и една църква – училището”

ЧАСТ ВТОРА съдържа кратка информация за основните граждански организации в Стара Загора.

Стара Загора е град с активни неправителствени организации (НПО) , работещи в социалната сфера, сферата на науката и културата, политиката, спорта . Тук са създадени едни от първите обединения в страната. Общественият съвет за социални дейности и закрила на детето е учреден от 100 души през 2003 г .Две години по-късно през 2005 г. е учреден и Обществен дарителски фонд.

Кои са най- активните организации, представени в книгата?

 1. Търговско промишлена палата (ТПП) Стара Загора-организация с нестопанскацел е учредена през 1991 г. . Тя представлява и защитава интересите на работодателите и предоставя специализирани бизнес услуги. Едновременно с това ТПП- Стара Загора активно работи за развитие на гражданското общество. Ръководител е инж.Олег Стоилов.

2.Младежки общински съвет-Стара Загора- предоставя възможност на младите хора от ученическа общност за добиване и показване на организационен опит в работа с различни институции. Провеждат се  годишно над 35 кампании, прояви, концерти, участия, както самостоятелно подготвяни, така и в сътрудничество с други институции, и НПО. Ръководител е Искра Иванова.

3. БЧК и Младежки БЧК: реализирал редица инициативи в подкрепа на хора в риск.

4. АРИР: работи по различни програми и проекти на ЕС , в партньорство с другите общини от областта.

5. Сдружение „ Самаряни” с успешни проекти защитава жертви на домашно насилие.

6. Обществен съвет за социални дейности и закрила на детето :

Учреден е на Общо събрание, проведено на 18.03.2002 г. в сградата на Театъра, с присъствие на над 200 души. Общо 25 участника, представители на 20 организации, приемат Правилник за работата на ОССДЗД, избират Изпълнително бюро в състав от 9 души . Общественият съвет се ръководи от 9-членно Изпълнително бюро и провежда Общо събрание на всеки два месеца. Първи председатели на Изпълнителното бюро са инж.Анастасия Василева и инж.Олег Стоилов от ТПП
7.Гражданско сдружение „Алтернатива 55”: Сдружението работи през годините главно в областта на социалните услуги и защита на човешки права. Сдружението е член на Национален алианс за социална отговорност (НАСО)-български представител на Европейска асоциация в подкрепа на хората с увреждания / EDSPD. Анастасия Василева над 10 години е негов представител за Старозагорска област, което разширява възможностите за работа в мрежа с общини, НПО и други организации. Проведени са няколко съвместни проекта с НАСО и 2 научно- практически конференции с лектори от EDSPD; след спечелен конкурс към EDSPD, опит на сдружението в социалната сфера бе представен на Международна конференция в Молдова пред над 200 представители от европейски страни.

В книгата са представени 25 проекта , реализирани от НПО на града.

Госпожо Василева, откъде и как събрахте огромното количество информация, за да напишете тази изключително ценна книга за Стара Загора?

Книгата се основава на знания и спомени на живи свидетели за онова време. Фактите съм взела и от книги, каквито вече много малко мои колеги и аз притежаваме. Освен това съм разговаряла с над 40-50 души, които ми предложиха точна информация или с такива, които да потвърдят достоверността на моята информация. Например Стефка Дончева -дългогодишен директор на Химическия техникум; Генчо Новаков от АТЗ; Денка Грозева, на която съпругът й беше шеф на РМЗ; Юлиана Стефанова -от НИПКИХМАШ; инж. Олег Стоилов -ТПП и още много.

Аз съм издала първия каталог на НПО, където са представени 50 организации.

В книгата има и неголяма информация за това с какво богатство е разполагала икономиката и науката в Стара Загора.

Имате ли намерение да представите публично „Стара Загора – непознати истории“?

Вероятно през есента, ако е здраве и живот. Решила съм, освен на моите „съавтори“ и хората, които ми помогнаха за издаването на книгата – на проф. д-р Светла Димитрова за рецензията; к.п.н Стефка Тончева; Милена Недялкова; инж.Олег Стоилов, както и на кръстницата- предложила наименованието й- журналистката Росица Ранчева, да подаря книги на всички големи библиотеки в града и региона, както и на оцелелите след промените предприятия.

Росица Ранчева

БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ

Инж. Анастасия Василева е родена в Стара Загора

А.Образование:

  1. Гимназия „Иван Вазов” Стара Загора

  2. Висш машинно електротехнически институт , София: Машинен инженер; специалност: „ Машини за химическата и хранително вкусовата промишленост”.

  3. Висш технически институт, Габрово: 2 годишно обучение с квалификация „Педагогика-педагогическа правоспособност”.

Допълнителна квалификация: преминати обучения и придобити умения

– Американска агенция за международно развитие, 2002г.: едногодишно обучение, Диплома за „Обществен застъпник” .

Институт за регионални и международни изследвания, София(2002-2003); Сертификат за завършено обучение и придобит опит за провеждане на кампании на НПО на национално ниво.

Асоциация „ Анимус”, София-2004г.: Сертификат от преминато обучение по превенция на домашно насилие и трафик на хора, подкрепа на пострадали.

Български Хелзинкски комитет, София, 2005 г.: Сертификат от преминат Тренинг „Анти-дискриминационни дейности и практики на НПО”

Център за изследвания и политики за жените, София, 2005 Г.; Тренинг ; Сертификат

Мониторинг по равнопоставеност на половете„

Тракийски университет, Окръжен съд – Стара Загора; 2006 г.: Диплом за завършено едногодишно обучение „Съдебна система в България и ЕС; нормативни документи на България и ЕС за защита правата на децата“.

Екип за техническа помощКеймбридж едюкейшън”, Англия и ВВ&Т, 2007г.: Сертификат от преминат едногодишен тренинг: „ Подобряване на услугите за рисковите групи в България”.

Тракийски университет; Педагогически факултет ; ДИПКУ (2007-2008) : Поредица от семинари за организиране на социални услуги и създаване на мултидисциплинарен екип.

Фондация „Прозрачност без граници”, български клон на международната „ Transparency rnational„; преминати редица теоретични обучения и три години партньорство по техен проектИндекс на местната система за почтеност” , изследващ 10 звена: общинска администрация и Общински съвет; бизнес, НПО, медии – за антикорупционни практики.

Б.Трудова дейност

1. Научно изследователски и проектно конструкторски институт по хранително вкусова и химическа промишленост/ НИПКИХМАШ , Стара Загора: конструктор, след конкурси- Научен сътрудник III – II степен; с 2 разработки, наградени на Пловдивски технически панаир.

2.Техникум по биотехнология и химическа промишленост „Д.Менделеев”– Стара Загора: Преподавател по технически дисциплини; първи клас педагогическа квалификация ръководител на клуб ТНТМ, носител на 2 национални награди за техническо творчество на младежта.

3. „Каммартон България”-ЕООД, българо-швейцарска фирма за търговия с машини- офис мениджър 4 години.

4. Гражданско сдружение „ Алтернатива 55”, Стара Загора: от 1999 до момента- председател на УС; до 2017 – управител на „Център за социална интеграция и рехабилитация на деца с генерализирани разстройства в развитието”/ЦСРИ; делегирана държавна дейност- след конкурс от 2011 година до момента-2024 г. Разработила и спечелила десетки проекти в подкрепа на децата с увреждания и родителите им.

Ползвани източници:

 • Моите интервюта, 2001, Росица Ранчева;изд. Къща Кота
 • Каталог на НПО-Стара Загора, 2003; печатница Шибилев
 • Малка книжка за безопасността на децата , 2004, печатница Шибилев
 • Обществен доклад за дейността на ГС”Алтернатива 55”- 2004- 2005; печатница Ориндж, 2005
 • Обществото срещу насилието и трафика на хора; 2005; ISBN-054-91739-2-5
 • Социален справочник, 2005, ISBN954-91739-1-7
 • Заедно можем повече, 2007; печатница Ориндж
 • Съдебната система в защита правата на гражданите в България, 2007; ISBN-078-954-91739-4-9
 • Обществото в подкрепа на децата със специални образователни потребности, 2008; ISBN978-954-91739-6-3; Печатница „Контраст”
 • Сборник”Професионално ориентиране, обучение и реализиране на млади хора с ментални проблеми в развитието”; 2018;
 • Наръчник ”Приложение на системата за комуникация с поглед в работата с деца с ментални проблеми в развитието и родителите им”,2020;
 • Родителите на деца с ГРР-важен фактор за развитие и интегриране на детето; 2021;
 • Стара Загора- град за обичане, 2021; ISBN-978-954-9411-42-3„ от стр 30 до стр.36- интервю с инж.Анастасия Василева
 • Диплянки по основните проекти
 • https://lisi.transparency.bg/years/2017/ https://lisi.transparency.bg/