30 лв. да бъде цената на билет за сценичните изкуства предвижда Министерство на културата

Министерският съвет прие допълнение на ПМС № 88 от 2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.
С изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата беше отменена разпоредбата на чл. 23а, ал. 3, т. I, буква „г“ от ЗЗРК, която регламентираше, че средствата, които включва базовият компонент, се предоставят за приходи от билети в размер до 20 лв. средна цена от продадени билети за съответния спектакъл или концерт, при спазване изискванията на букви чл. 23а, ал. 3, т. 1, букви „б“ и „в“ от ЗЗРК.
С новосъздадена разпоредба на чл. 23а, ал. 4 от ЗЗРК се предвижда, че с акта на Министерския съвет по чл. 23а, ал. 3, т. 1 от ЗЗРК, по предложение на министъра на културата, се определя ред за преизчисление на средствата от държавния бюджет и техния размер, както и на средна цена от продаден билет за спектакъл или концерт.
С оглед на влезлите в сила изменения и допълнения на закона се предложи проект на Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 88 от 2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства, с който се определя средна цена на билета в размер до 30 лв. в съответствие с разпоредбата на чл. 23а, ал. 4 от ЗЗРК.
С предложеното увеличение на средната цена на билета се очаква да се постигне повишаване на субсидираните приходи, което от своя страна ще повлияе на качеството на творческия продукт – повече заглавия в афиша в областта на класическите жанрове, повече международни сътрудничества, по­добри условия на труд за артистичните и творческите екипи на институтите.