Проведе се първото заседание за мандат 2024 – 2027 г. на Обществения съвет за архитектура, изкуство и култура към Община Стара Загора

Днес се проведе първото заседание за втория мандат, 2024 – 2027 г., на Обществения съвет за архитектура, изкуство и култура. Със Заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, той е в състав: Председател  – зам.-кмет по „Култура и туризъм“ Милена Желева, зам.-председател – главен архитект на Община Стара Загора арх. Николай Василев и Секретар – началникна отдел „Култура“ Диана Атанасова.

Членове в Съвета са: д-р Милен Алагенски, председател на СБХ – Стара Загора; проф.д-р Марин Добрев, изкуствовед; д-р Катя Тинева-Гюрковска, директор на Художествена галерия – Стара Загора; Наско Настев скулптор; проф. д-р Ани Златева, скулптор, преподавател в Тракийски университет – Стара Загора; Петър Калчев, историк, директор на Регионален исторически музей – Стара Загора; Дарина Колева, журналист, член на Съюза на българските журналисти; представители на Камарата на архитектите – Регионална колегия Стара Загора, САБ – Регионална колегия Стара Загора и Съюза на ландшафтните архитекти – клуб Стара Загора.

В дневния ред се разгледаха две точки –  Заявление от страна на Сдружение „Творчески колектив „На улицата“ за поставяне на 4  скулптури /дървопластика/ със статут на постоянни инсталации на територията на парк „Бедечка“ /източната част на ул. „Иван Вазов“/ и Предложение от страна на старозагорския художник Тодор Ковачев за изработване на лого/графичен знак за Културен център Стара Загора.

По своята същност Съветът обсъжда и излиза със специализирани становища по различни тематични проекти и предложения, при решаване на въпроси с обществена значимост и при необходимост от осигуряване на широка обществена подкрепа. Той подпомага администрацията при осъществяване на функциите ѝ относно формирането и реализирането на общинската политика, свързана с изграждането на естетическа градска среда и намирането на конкретно специфично решение, съобразно възникналите нови обстоятелства. Съдейства за опазване и популяризиране на културното наследство в Общината като дава мнения и становища относно художествените качества, значимостта и подходящото ситуиране на направените предложения за изграждане на нови паметници, паметни знаци, монументи, монументална стенопис, декоративни пана и др.

В своята работа Съветът съблюдава и отчита мнението и на други експерти и творчески личности, извън състава му, сред които ръководители  н а културни институти, общественици и др.

Решенията, които ще бъдат вземани по време на заседанията са мнения, съвети и предложения, които се предоставят на вниманието на Кмета на Община Стара Загора, Постоянната комисия по култура и туризъм към Общинския съвет Стара Загора и Експертния съвет по устройство на територията.

Определеният поименен състав  на Обществения съвет за архитектура, изкуство и култура може да бъде разширяван както по отношение на предлаганите лица, така и за определяне на различни направления в посочените области на човешката дейност.

Стефани Бабадалиева