Аграрен факултет провежда Научна конференция с международно участие „Земеделито -начин на живот“ в Тракийски университет – Стара Загора

Аграрен факултет провежда Научна конференция с международно участие „ЗЕМЕДЕЛИЕТО – НАЧИН НА ЖИВОТ“ / Scientific conference with international participation „AGRICULTURE – WAY OF LIFE“ в Тракийски университет – Стара Загора. В рамките на два дни учени и бизнес ще обменят опит в разпространение на нови знания и добри практики в областта на селскостопанските, биологичните и техническите науки. Събитието е съсредоточено върху укрепването на връзките между различните университети и институти в България и света и изграждането на устойчива връзка образование-наука-бизнес. Очакваните резултати са свързани със споделянето на опита на науката и бизнеса, които неминуемо ще доведат до сплотяване и мотивация за бъдещите професионалисти в селскостопанския сектор.

Конференцията откри деканът на Аграрен факултет проф. Диян Георгиев: „За пореден път академичната общност засвидетелства ангажираност към предизвикателствата на времето, устоява научните приоритетни области заедно, в синхрон с бизнеса, за да бъде успешна инвестицията в образованието и науката. Ежегодното провеждане на тази конференция е доказателство за стремежа към иновации, трансфер на знания, интелектуална собственост , възможности за колаборация и работа по научни проекти.“

Приветствие към участниците отправи заместник-ректор по административната и стопанска дейност проф. Румен Бинев: “През последните години  сме свидетели на едно много динамично развитие на всички отрасли от аграрното производство, което е свързано с предоставяне на качествени храни за потребителските нужди на нарастващото население в световен мащаб. Качествените храни са свързани с почвата, животните и растенията, при съобразяване с всички екологични модели. За тези предизвикателства отговаря аграрната наука и аграрното образование, това са предизвикателствата и пред настоящата научна конференция, на чиито участници, от името на ректора и ректорското ръководство, пожелавам ползотворна работа и успех! „

Докладите,  представени на научната конференция, са разделени в четири секции – ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ; РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ; ЕКОЛОГИЯ, ОКОЛНА СРЕДА И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ И АГРАРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ.

Научната конференция беше уважена с множество поздравителни адреси от научни институции, бизнес организации и представители на местна и държавна власт. в Тракийски университет – Стара Загора.

Надя Лилова