Световен ден на климата е 15 май

Климатът е важен природен фактор с решаващо влияние върху качеството на живот на Земята. 15 май е Световният ден за борба с изменението на климата, когато вниманието на широката общественост е насочено към големите климатични промени, които са резултат от дейността на човека.

Въпреки факта, че този ден не е официален празник, той е много важен за всеки от нас, тъй като изменението на климата е основната заплаха за човечеството. За щастие, днес за изменението на климата се говори буквално навсякъде. Но за съжаление, много от нас все още смятат, че това е мит. В крайна сметка обаче тези промени са очевидни. Въздействието на глобалното затопляне вече е видимо както върху екосистемите на планетата, така и върху хората и общностите под формата на бури, наводнения, горещи вълни, суши и горски пожари.

Важно е да се разбере, че борбата с изменението на климата е много сериозно предизвикателство, което изисква ангажирането на възможно най-много хора и ресурси. Според учените, за да се избегнат катастрофални последици за човечеството, повишаването на температурата трябва да се задържи под 2 градуса до края на века.

Ние сме в дълбока дупка и все още копаем. Скоро ще бъде твърде дълбоко, за да избягаме“, предупреждава Антонио Гутериш, генерален секретар на ООН.

Какво ще се случи ако не успеем да задържим повишаването на температурите под 2 °C ?

Средната годишна температура ще се повиши в повечето региони на света

Ще се увеличи броят на хората, страдащи от липса на водни ресурси

Популациите на много видове растения и животни ще бъдат значително намалени

Повече хора ще бъдат под прага на бедността

И това са само част от последиците и проблемите, свързани с изменението на климата… Именно затова този ден има за цел да ни припомни за заплахите от глобалното затопляне и важността от промяна на навиците ни, което от своя страна ще помогне да ограничим негативните ефекти.

До момента са приети няколко документа с цел решаване на проблемите с изменението на климата

Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC) бе приета през 1992 г. в Рио де Жанейро. Нейната цел бе да поддържа емисиите на парникови газове на такова ниво, че да предотврати опасна намеса в климатичната система. Конвенцията е ратифицирана от 195 държави.

През 2015 г. страните, подписали Рамковата конвенция на ООН, приеха Глобално споразумение за изменението на климата, което ще обхване всички съществуващи, обвързващи и необвързващи споразумения в единна система. Целта на това споразумение е емисиите на парникови газове да бъдат намалени в развитите страни и в развиващите се страни до ниво, което ще улесни температурата на световната атмосфера да не се повишава с повече от 2 градуса по Целзий.

 

На 22 април 2016 г. бе подписано Парижкото споразумение в рамките на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, което регламентира мерки за намаляване на съдържанието на въглероден диоксид в атмосферата от 2020 г. Целта на споразумението е да се запази средната глобална стойност на повишаване на температурата под 2 °C и да се положат усилия за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5 °C.

Времето тече, а природата е в авариен режим

Вече има необходимост от адаптиране към въздействията на климата и тази необходимост ще нараства в бъдеще, ако процесът на глобално затопляне не бъде спрян. За да запазим глобалното затопляне под 1,5°C през този век, трябва да намалим наполовина годишните емисии на парникови газове до 2030 г. Без действия излагането на замърсяване на въздуха над безопасните указания ще се увеличи с 50 процента в рамките на десетилетието. Нуждаем се от спешни действия за справяне с тези неотложни проблеми!

Имаме ли, обаче, някакъв повод за празнуване и гордост на Ден на климата?

Всъщност, имаме! По данни от доклад на Ember, публикуван днес, 15 май, регионът на Централна и Източна Европа, включващ и България, има огромен потенциал за развитие на чиста енергия – общо 200 гигавата нови електроенергийни мощности от слънце и вятър до 2030 г. Еmber e независим енергиен мозъчен тръст, който използва задълбочени анализи на данни за достигане до свят с чиста електроенергия.

Вместо да оскъпи електроенергията за бита и бизнеса, ускореното развитие на ВЕИ от вятър и слънце би намалило със средно 29% разходите за електроенергия в целия регион, инфомират от Ember .

Според аналитичния институт до 2030 г. България има потенциал да интегрира над 5 гигаватпика вятърна и 8 гигаватпика фотоволтаична енергия. Съчетано с технологии за съхраняване на енергията, умни мрежи, динамично управление на търсенето и инвестиции за модернизирането на българската електропреносна инфраструктура, това до голяма степен би обезпечило енергийната ни сигурност и би направило ускорения изход от въглищна енергия напълно възможен и икономически обоснован.

Декарбонизацията не е самоцел на Европейската зелена сделка, а процес, който протича в някои от най-зависимите от изкопаеми горива държави в света по икономически причини. Благодарение на развитието на технологиите, на много места по света енергията от ВЕИ вече е най-евтина. Но енергийният преход е само едната страна на монетата, когато говорим за климатични политики.

Коалицията за климата – България обединява нестопански и стопански организации, индивидуални членове, хора, работещи или активни в сферата на намаляване и предотвратяване на промените на климата по света, причинени от човешка дейност. ККБ е съвместява усилията на членовете й в застъпнически, образователни, научни, търговски и обществено информационни дейности в различни сфери, целящи намаляване антропогенните промени в климата. За повече информация: https://climatebg.org/.