Номинация на Екип на Детска градина № 29 „Славейче“ за Награда „Стара Загора“

До определения срок -15 април 2024г. в Община Стара Загора, на вниманието на кмета Живко Тодоров, са постъпили общо  19 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“. В направление „Наука и образование“ 13 са кандидатурите за индивидуална награда и 3  за колективна награда.

В направление „Култура“ само едно е предложението за индивидуална награда и две -за колективна.

Както всяка година и тази, Долап.бг ще ви представи поотделно мотивите за направените предложения.

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

Екип на ДГ № 29 „Славейче“ – номиниран от Донка Минчева – директор на ДГ № 29 „Славейче“, гр. Стара Загора.

До

Г-н Живко Тодоров

Кмет на Община Стара Загора

Предложение

за колективна награда “Стара Загора”

Уважаеми Господин Тодоров,

Съгласно Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора за номинация и присъждане на награда “Стара Загора” по направление “Наука и образование” за 2024 година, предложението на Директора на ДГ №29 „Славейче“ е за колективна награда на екипа на ДГ №29 “Славейче” за постижение в развитие на образователното дело в Общината и по повод предстоящият 50-годишен юбилей.

Мотивите за предложението ми са следните:

 1. ДГ №29 “Славейче” вече пет десетилетия отваря врати за децата на Стара Загора. Създадена през 1974 година, тя се утвърждава като желана среда, място, на което всяко дете има възможност да се развива, съобразно интересите и способностите си, институция, която отстоява хуманното отношение към детската личност и човека, поддържа високо качество и ефективност на възпитателния процес в съответствие с изискванията на държавните образователни стандарти за предучилищно образование и стратегията на МОН за развитие на образованието в Република България за отваряне на европейското образование към света.
 2. Педагогическият екип на ДГ №29 “Славейче”се състои от тринайсет висококвалифицирани педагози. Всички педагогически специалисти имат висока професионална квалификация и са защитили пета квалификационна степен. Четвърта квалификационна степен имат седем учителя, а втора квалификационна степен – двама. В градината са създадени благоприятни условия за ежегодно повишаване на квалификацията на учителите с цел подобряване ефективността на работата.

III.          Всяка учебна година екипът на №29 “Славейче” участва в инициативи на Общината и РУО и инициира свои такива:

 • “Маратон на доброто”
 • “Четяща Стара Загора”
 • Конкурси за детски рисунки
 • Участва с оригиналност и творчески почерк в чествания и отбелязвания на забележителни дати
 1. Благоприятно въздействие върху учебния процес в ДГ №29 „Славейче“ оказва базовата работа със студенти и преподаватели от Тракийски университет, специалност ПНУП – редовно и задочно обучение и СДК – задочно обучение.
 2. Градината има добра материално-техническа база, част от която е постигната благодарение на спечелени проекти по национална програма “Успяваме заедно”.
 3. По проект “Хубаво е в детската градина”, 3-годишен период(2019-2022), бе направена реконструкция, а занималните бяха модернизирани. Те разполагат с всички нови технологични средства – лаптопи, интерактивни дъски, мултимедии.

VII.         Особено внимание се обръща върху работата с деца СОП и интеграцията им в детския колектив. Учителите по групи с такива деца, ресурсният учител и наскоро назначения логопед, работят заедно.

VIII.       Детската градина разполага с оборудван ресурсен кабинет с модерни технически средства и специализирани устройства и материали.

 1. Акцентираме върху приобщаването на деца към изкуството – посещения на куклени театри, балетни спектакли, изложби, запознаване с културните традиции, национални празници и обичаи.

Във връзка с опазване живота и здравето на децата, спазването на правилата за безопасност по пътищата, работим успешно с полицията и противопожарната охрана (срещи-разговори с техни представители, посещения).

Педагогическият екип приоритетно включва в дейностите родителската общност. Доказателство за това са разнообразните съвместни инициативи през годините:

 • Благотворителен коледен базар през 2022 г.;
 • Благотворителен великденски базар през 2023 г. в подкрепа на бивш възпитаник на градината, нуждаещ се от оперативно лечение.
 • Ден на отворените врати в детската градина, празници, открити моменти, дарения от родители и организации за изработването на защитни покривала за пясъчниците и откритите дворни пространства и закупуване на растения за засаждане.
 • Спортни празници – футболно първенство с родители и деца.
 • Освежаване на оградата на детската градина с материали, предоставени от фирма „Еконт“ и физическа подкрепа от екипа, деца и родители.
 • Обогатяване на материалната база и други инициативи.

За постигнати резултати на педагогическия екип от ДГ №29 са получени награди през годините:

2004 г. – Награда „Анастасия Тошева“ за високи постижения в развитието на образователното дело на Община Стара Загора

2016 г. – Номинация за Награда „Стара Загора“ –за високи постижения в областта на науката и образованието

Стремежът на учителите е да възпитават в доброта, човечност и да им осигурят на децата щастливо и незабравимо детство.

В заключение на гореспоменатото, считам, че екипа на ДГ №29 „Славейче“, гр. Стара Загора, отговаря на критериите за присъждане на престижната награда „Стара Загора“.

С уважение:

Директор: Донка Минчева