Номинация на Валентина Атанасова Христова – старши учител в начален етап в ОУ „Георги Райчев“ за Наградата „Стара Загора“

До определения срок -15 април 2024г. в Община Стара Загора, на вниманието на кмета Живко Тодоров, са постъпили общо  19 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“. В направление „Наука и образование“ 13 са кандидатурите за индивидуална награда и 3  за колективна награда.В направление „Култура“ само едно е предложението за индивидуална награда и две -за колективна.

Както всяка година и тази, Долап.бг ще ви представи поотделно мотивите за направените предложения.

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Валентина Атанасова Христова – старши учител в начален етап в ОУ „Георги Райчев“. Номинирана от педагогическия съвет на ОУ „Георги Райчев“.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Педагогическия съвет

на Основно училище „Георги Райчев”, гр. Стара Загора

Относно: Присъждане на награда „Стара Загора“ на Община Стара Загора за 2024 г.

Във връзка с писмо с изх. № 10-11-4123/29.03.2024 г. на Община Стара Загора, относно присъждане на награда „Стара Загора“ за 2024 г. в направление „Наука и образование“, педагогическият съвет предлага да бъде номинирана г-жа Валентина Атанасова Христова – старши учител в начален етап.

Валентина Христова е висококвалифициран педагогически специалист с професионален опит от над 35 години. Завършва висше образование в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 1989 година, магистър по специалност предучилищна и начална училищна педагогика с професионална квалификация учител. От 2012 г. до настоящия момент, вече 12 години, е част от педагогическия колектив на ОУ „Георги Райчев”, гр. Стара Загора.

Валентина Христова непрекъснато повишава своята квалификация и умения. Защитила е Четвърта ПКС през 2000 г.

Преминава успешно много обучения в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийския университет, Стара Загора, както и към други обучителни центрове и организации за повишаване на квалификацията:

             „Предизвикателства в ограмотяването  и обучението по БЕЛ“ –2024 г. Рива София

             „Постигане на образователни резултати чрез прилагане на компетентностния подход в проектно-базирано обучение“ – 2023 г. ТУ Стара Загора

             „Спазване на правилата за информационна сигурност и най-често допускани грешки при провеждане на НВО“ – 2023 г  ОRAK  София

             „Практически насоки за работа в образователна среда IZZI“ – 2021 г. Klett София

             „Най-новите информационни технологии в процеса на обучение“ – 2021 г. ПУ “Паисий Хилендарски“

             „Повишаване на квалификацията на персонала за превенция и справяне с насилието  и тормоза в училището и детската градина“ – 2021 г. ПУ “Паисий Хилендарски“

             „Създаване и използване на електронни уроци  и дигитално учебно съдържание“ – 2021 г. ПУ “Паисий Хилендарски“

             „Стилове на учене при учениците и адаптивна гъвкавост в преподаването иновативни подходи“ – 2020 г. ПУ “Паисий Хилендарски“

             „Новости в Google и Microsoft Office 365 – Как да сме най-добрите“ – 2020 г. ПУ “Паисий Хилендарски“

Валентина Христова е професионалист с доказан принос в обучението на учениците. Тя има отлична научна, педагогическа и методическа подготовка. Полага системни грижи за повишаване на квалификацията си, следи новостите и творчески ги прилага в работата си. Работата ѝ се отличава с отлична организация и самовзискателност. Редовно участва и споделя добри практики. Работила е по проекти „Подкрепа за успех“, „Ученическо портфолио“  и проект „Фабрика за постижения“ – фондация Лъчезар Цоцорков.

В работата си Валентина Христова умело съчетава иновативни и традиционни методи и подходи на преподаване. Тя залага на цялостния подход за развитие на личността на децата, като цели не само постигане на добри резултати в учебния процес, но и изграждане на богата обща култура и стимулиране на таланта у всяко дете. През последните години на нея се пада не леката задача да работи и ограмотява ученици от малцинствата. Г-жа Христова умело организира протичането на часовете, поддържа устойчиво вниманието на учениците, създава обстановка за творческо мислене. Прилага социално емоционално учене „Ако бях на мястото на ….“. Въпреки трудностите и липсата на заинтересованост от родителите, тя успява да ограмоти своите ученици и да ги мотивира за работа.

Валентина Христова е учител вдъхновител за своите ученици. Тя успява да мотивира своите ученици като организира и включва учениците си в мероприятия от различен характер, с което им осигурява поле за изява:

             организира различни състезания в класа;

             използва иновативни платформи, които да събудят интереса на учениците – Learningapps, Live Worksheets, Kahoot, Уча.се и др.

             посещение на театрални постановки и кино;

             посещение на музей „Хилендарски метох“, изложби в РИМ Стара Загора;

             „Да почистим заедно и дадем пример“ – почистване на площадки в кв. „Три чучура-север“;

             участие в ученически екскурзии и лагер по НП „ Отново заедно“, гр. Поморие – 2023 г. ;

             посещение на Спасителен център за диви животни „ Зелени Балкани “в ОУ „Георги Райчев“;

             участие в конкурс „Гората е живот“ организират от Регионалната дирекция по горите в Стара Загора;

             изготвяне на макети на Слънчевата система;

             участие в „Маратон на четенето“ по случай Международния ден на детската книга;

             участие в Коледни и Великденски базари с благотворителна цел.

Г- жа Валентина Христова подготвя отговорно своите ученици за участие в състезания на училищно, общинско и национално ниво.

             Математическо             състезание        „Европейско    кенгуру“

             „Математика без граници“

             Национални състезания към СБНУ

Валентина Христова е човек, притежаващ ценни личностни качества – етичност, общителност, колегиалност, усърдие и талант. Тя отстоява личното си мнение. Ползва се с авторитет сред ученици, родители и учителската общност.

Няма наложени дисциплинарни наказания.

За своя висок професионализъм в дългогодишната си учителска дейност, за цялостен принос в образованието и възпитанието на учениците и за издигане авторитета на училището г-жа Валентина Христова e достоен кандидат за присъждане на награда „Стара Загора“ по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.