Проф. д-р Юлиан Ананиев, дм – Декан на Медицински факултет на Тракийски Университет за Награда „Стара Загора“

До определения срок -15 април 2024г. в Община Стара Загора, на вниманието на кмета Живко Тодоров, са постъпили общо  19 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“. В направление „Наука и образование“ 13 са кандидатурите за индивидуална награда и 3  за колективна награда. В направление „Култура“ само едно е предложението за индивидуална награда и две -за колективна.

Както всяка година и тази, Долап.бг ще ви представи поотделно мотивите за направените предложения.

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Проф. д-р Юлиан Ананиев, дм – Декан на Медицински факултет на Тракийски Университет. Номиниран от академичната общност на Тракийски университет и проф. д-р Добри Ярков – ректор на Тракийски университет -Стара Загора

МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТНОСНО: Номинация за връчване на Наградата Стара Загора за 2024 г.в категория Наука и образование

От името на академичната общност на Тракийски университет – Стара Загора и лично от свое име бих искал да предложа номинацията на проф. д-р Юлиан Ананиев, дм за връчване на почетната Награда Стара Загора на Община Стара Загора в сферата на образованието и науката.

Проф. Ананиев  е професор по патологоанатомия и цитопатология, настоящ Декан на Медицински факултет на Тракийски университет и Ръководител на Катедрата по Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология и дерматовенерология.

Завършва медицинското си образование през 2007 г в Медицински факултет на Тракийски университет.  Придобива докторска степен през 2011 г., защитавайки дисертация на тема „Фактори определящи развитието и прогнозата на стомашния карцином” и специалност по „Обща и клинична патология“ през 2013 година. През 2014 година е избран за „доцент“ по „Патологоанатомия и цитопатология“ в Медицински факултет на Тракийски университет. В периода 2015–2019 година е хоноруван доцент в Медицински университет – Пловдив.  Има няколко тесни специализации и специализирани курсове по „Нефропатология“ във ВМА-София и Университетът в Любляна, Словения; „Кардиоваскуларна патология“ в St. GeorgeMedicalSchool, Лондон; гастроинтестинална патология и др.

Работил е като лекар-ординатор в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ гр. Стара Загора, а от 2019 г. е консултант по нефропатология и в Клиниката по обща и клинична патология на ВМА-София и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ” – София. От същата година е член на Националния експертен борд по Обща и клинична патология към Министерство на здравеопазването.

Автор и съавтор е на над 110 научни статии, като 97 от тях са в международни списания реферирани и индексирани в Webofscience и Scopus. Проф. Ананиев е цитиран над 700 пъти в различни реферирани издания в международните бази данни, притежава h-index – 13. Участник с постерни и орални презентации в 65 форума, както национални, така и международни, някои сред които в Германия, Франция, Испания, Финландия, Дания, Китай. Научните му интереси са областите на стомашно-чревната онкопатология, хроничните възпалителни заболявания на червата и черния дроб, първичните и вторични бъбречни заболявания.

Ръководител е на Проект № Н23/1 „Значение на туморната микросреда в развитието и прогнозата на стомашния и колоректалния карцином“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ през 2018 г., както и ръководител от българска страна на международния научен проект „Burnouteducation, normsanddigitaltoolsforEuropeanUniversities“ – BENDIt-EU, KA203-1AE670E3, 01/12/2020 – 31/05/2023, финансиран по Erasmus+, Key Action KA2“ на обща стойност – 206,780.00 евро. Ръководи и участва в още 9 университетски научни проекта.

Членува в Европейското дружество по патология, Европейската асоциация за изучаване на черния дроб, Европейската мрежа по гастроинтестинална патология, Дружеството по бъбречна патология. Владее английски, испански и руски език.

Проф. Ананиев е възпитаник на Тракийски университет – завършва магистърска степен по „Медицина“ през 2007 г. и избира Стара Загора пред родната София за своето професионално развитие.  Още в студентските си години проф. Ананиев се включва в обществения живот на Града на липите като водещ и репортер в студентско предаване на Радио Стара Загора и не след дълго стартира собствено предаване – „Часът на Хипократ“.

За отдадеността на проф. Ананиев – един от най-младите професори в страната –  към утвърждаване имиджа на Тракийски университет, развитието на висшето образование в Стара Загора и в частност – към развитието на Медицински факултет говори работата му заедно с ректорското ръководство върху разширяване на базата на факултета, привличането на чуждестранни студенти,  както и развитието на симулационния център във факултета с подкрепата на колеги от Медицинските университети в Пловдив и Плевен.

През 2023 година проф. Ананиев е избран за втори мандат като декан на Медицински факултет –  факт, който е доказателство за  доверието и уважението на цялата академична общност към неговата личност, за  отличното мнение на колегите му относно неговата работа като ръководител и не на последно място – за сериозно отношение към науката и образованието ценност в наши дни. Изключително обичан от своите студенти, със своята отдаденост към професията, проф. Ананиев е истински пример и вдъхновение за бъдещите медици.

Колективът на Тракийския университет оценява високо качествата на проф. д-р Юлиан Ананиев,  свързани с образователната и научната му дейност, както и с умението му да създава и поддържа успешни взаимоотношения с колеги, студенти и представители на здравни институции. Категорично заявяваме своето единно решение да номинираме проф. Ананиев като достоен кандидат за присъждане на Награда Стара Загора за 2024 г. с принос към образованието и науката.

С уважение,

ПРОФ. Д-Р ДОБРИ ЯРКОВ,

РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ