Ваня Господинова Михайлова – главен учител в в VI ОУ „Свети Никола“ за Награда „Стара Загора“

До определения срок -15 април 2024г. в Община Стара Загора, на вниманието на кмета Живко Тодоров, са постъпили общо  19 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“. В направление „Наука и образование“ 13 са кандидатурите за индивидуална награда и 3  за колективна награда. В направление „Култура“ само едно е предложението за индивидуална награда и две -за колективна.

Както всяка година и тази, Долап.бг ви представя поотделно мотивите за направените предложения.

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Ваня Господинова Михайлова – главен учител в прогимназиален етап, учител по География и икономика и История и цивилизации в VI ОУ „Свети Никола“. Номинирана от педагогическия съвет и ръководството на VI ОУ „Свети Никола“.

ДО

Г-Н ЖИВКО ТОДОРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ

НА ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ НИКОЛА“, ГР. СТАРА ЗАГОРА

И ТРАКИЙСКОТО ДРУЖЕСТВО „ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ“, ГР. СТАРА ЗАГОРА,

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА „СТАРА ЗАГОРА“,

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

Педагогическият колектив и ръководството на VI ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора и Тракийското дружество „Одринска епопея“, гр. Стара Загора, номинират госпожа Ваня Господинова Михайлова,  главен учител в прогимназиален етап, учител по география и икономика и по история и цивилизации,за присъждане на авторитетната награда „Стара Загора“, в направление „Наука и образование“.

Мотиви за номинирането: Г-жа  Ваня Господинова Михайлова е дългогодишен учител в VI ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора, и e изявен специалист, с доказан принос в своята работа. Проявява новаторство в учебно-възпитателния процес и е инициатор на добри педагогически практики, допринесли за издигане авторитета на образователната институция и за развитие на учениците.

Предложението на VI ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора (взето с решение от заседание на педагогическия съвет – Протокол № 6/11.04.2024 г.), е следното:

Преподавателски качества

Г-жа Михайлова осигурява на учениците си възможност да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие. Възпитава ги в дух на толерантност и формира гражданска позиция.

Преподавателката има собствен стил на работа, с който увлича колегите си. Участва в различни публични форуми, споделя добри практики, а със заразителния си ентусиазъм се превръща в двигател на повечето инициативи. Зад всяка изпълнена задача

прозират изключителен труд и постоянство, както и нейният запомнящ се индивидуален почерк.

 

Професионални качества, компетенции и постижения

Г-жа Михайлова е магистър по география и история от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – (1994 г.), с 28 години педагогически стаж.

Постигнала е първа професионална квалификационна степен.

Член е на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти и основател на клон на АПГР в гр. Стара Загора през 2023 г.

Участва в квалификационни и информационни форми (организирани на различни равнища – училищно, регионално и национално) по теми, свързани с целите на училището и с професионалната й област.

Активно участва и в организацията на всички инициативи на Тракийското дружество „Одринска епопея“, гр. Стара Загора.

Ежегодно е участието й и в националните конференции по география и икономика, както и във форуми организирани от Педагогическия факултет на Тракийския университет и Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите в гр. Стара Загора.

Съавтор е на сборника с добри практики „Да възпитаваме с любов“ – 2019 г. и е автор на темата „Моят роден град“.

Автор е и на множество публикации в списание „Международен педагогически форум“.

Нейни ученици участват ежегодно в провеждането на Българския географски фестивал и през изминалата година са отличени за представянето си със златен медал.

През 2024 г. е поканена за отборно участие с ученици, като ръководител на група „Пасажери“ в състезанието „Географиада“, което ще се проведе в гр. Бургас.

Госпожа Ваня Михайлова работи с деца с изявен талант и интереси в областта на географията и всяка година учениците й се представят отлично на областния кръг на олимпиадата по география и икономика.

От учебната 2016 г. до момента работи с групи от ученици по училищна програма „Занимания по интереси” – „Географски загадки“.

През 2023 г. участва с идея за интелектуален продукт по европейски проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ и изготвя съвместно проучване по краезнание „Моят роден град – Стара Загора“ с ученика Александър Минчев от VII клас (ученик със СОП, с изявен интерес към предмета – география, който отбелязва огромен напредък след съвместната работа с г-жа Михайлова). Изготвеният продукт е методическо ръководство за работа с деца със специални образователни потребности, деца в риск и деца с изявени дарби.

През учебната 2023/2024 г. г-жа Михайлова е ръководител на група за изявени ученици от VII клас по проект „Успех за теб“.

Г-жа Михайлова се отличава с изключителна отговорност, коректност, завидна работоспособност и сърцатост в ежедневната си работа, с която мотивира както учениците, така и целия педагогически колектив на VI ОУ „Свети Никола“.

Доказани са приносът на учителката за популяризиране на образователните ценности и безспорният й авторитет сред ученици, учители и общественост.

Госпожа Михайлова е пример за съвременен преподавател, превърнал своята професия в призвание.