Номинация на Йорданка Кирилова Раденкова – старши учител по Български език и литература в СУ „Максим Горки“ за Наградата „Стара Загора”

До определения срок -15 април 2024г. в Община Стара Загора, на вниманието на кмета Живко Тодоров, са постъпили общо  19 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“. В направление „Наука и образование“ 13 са кандидатурите за индивидуална награда и 3  за колективна награда. В направление „Култура“ само едно е предложението за индивидуална награда и две -за колективна.

Както всяка година и тази, Долап.бг ви представя поотделно мотивите за направените предложения.

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Йорданка Кирилова Раденкова – старши учител по Български език и литература в СУ „Максим Горки“. Номинирана от педагогическия съвет на СУ „Максим Горки“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА НАГРАДАТА „СТАРА ЗАГОРА“ ЗА 2024г.

В НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

НА ЙОРДАНКА КИРИЛОВА РАДЕНКОВА– СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

В СУ „МАКСИМ ГОРКИ“

Йорданка Кирилова Раденкова е старши учител по български език и литература в Средно училище „Максим Горки“ от 1996 година и има 38 години стаж по специалността. Завършила е висше образование степенмагистър по специалност „Български и руски език“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, притежава IVПКС.

С постъпването си в училище „Максим Горки“ госпожа Раденковазапочва целенасочена работа за мотивиране на учениците да повишават знанията и умениятаси по български език и литература, подготвя ги за участие в олимпиади и състезания, както и за изяви в извънкласни и извънучилищни дейности.През годините госпожа Раденкова се е утвърдила като личност, открояваща се с ярка индивидуалност, високо ниво на професионализъм и диалогичност.Работи съвместно с РУО, училищата, неправителствените и граждански организации. Години наред е била председател на Методическото обединение по български език и литература и активно е участвала като представител на учителския колектив в работата на Училищното настоятелство при Средно училище „Максим Горки“. Председател е на постоянната комисия за изготвяне на Училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, член е на комисията за изготвяне на Правилника за дейността на Средно училище „Максим Горки“. Ежегодно е включвана като специалист в областни и национални комисии за проверка и оценка на изпитните работи на учениците отРВО, НВО и ДЗИ.

 

Името ѝ е безспорен знак за професионализъм, изявена творческа и обществена позиция, за отговорност и всеотдайност не само в училищната общност, но и сред старозагорската общественост.В годините нейните ученици са се класираликакто на областни кръгове на олимпиадата по български език и литература, така и на призови места в национални и конкурси.

През изминалата учебна година с активната си работа госпожа Раденковадопринасяза популяризирането и издигането на авторитета на училището сред обществеността на гр. Стара Загора.Тя бе част от екипа, реализирал и презентирал сборника „Полет“, посветен на 60-годишнината от основаването на училището. Учениците от последния й  випуск направиха препис на Паисиевата „История славянобългарска“, който подариха на училището. По повод 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски настоящите й възпитаници подготвиха сборник с рисунки на печата на върожденеца.Емоционални и запомнящи са и празничните концерти на абитуриентите по повод завършването на училище, подготвяни под нейното ръководство.

Като дългогодишен преподавател по български език и литература в училище „Максим Горки“ госпожа Раденковаработи отговорно и всеотдайно за подготовката на своите ученици за НВО и ДЗИ. Интересува се от съвременните тенденции в развитието на езиковото и литературно образование и постиженията в областта на езика и литературата. Участва в квалификационни  курсове за повишаване на педагогическите си компетентности. Използва в пряката си работа с учениците интерактивни методи на преподаване и обучение. Много умело направлява протичането на часовете и създава обстановка за творческо мислене. Извела е доста випуски и много от бившите й ученици вече са успешни журналисти, учители, лекари, предприемачи – успешно реализирани млади хора. Госпожа Раденкова притежава собствен стил на работа, който учениците и родителите оценяват високо.

Йорданка Раденкова е класен ръководител и като такъв има отговорно отношение към изпълнение на задълженията си, но и постижения в сътрудничеството с учениците и родителите им. Висока е успеваемостта на класа със седемнадесет отличници, а отсъствията по неуважителни причини са единични.Благодарение на умението да общува с учениците и да разбира техните желания и проблеми в класа й цари атмосфера на разбирателство, уважение и позитивизъм.

Г-жа Раденкова работи активно за утвърждаването на Средно училище „Максим Горки“ сред образователните институции в града. Тя е отговорен и отдаден на професията преподавател, уважаван от ученици и родители.

Педагогическият съвет на СУ „Максим Горки“ единодушно предлага Йорданка Кирилова Раденкова – старши учител по български език и литература в Средно училище „Максим Горки“, за удостояване с  наградата „Стара Загора“ в направление „Наука и образование“ за 2024г.

Решение на ПС, отразено в протокол № 5 / 14.03.2024г.

 

Директор на СУ „Максим Горки“

Мариана Пенчева