С пълно мнозинство на първо четене се прие създаването на общинско предприятие „Арт Сцена – Стара Загора“

На редовното си заседание днес Общински съвет – Стара Загора гласува на първо четене създаването на общинско предприятие „Арт Сцена – Стара Загора“.

Общинското предприятие „Арт Сцена – Стара Загора“ се създава като специализирано звено в Общинска администрация. То ще стопанисва и управлява общинските имоти, предназначени за дейности в областта на културата и изкуствата. В него са включени културните сценични бази -„Летен театър“, Културен център „Стара Загора“, Драматичен театър „Гео Милев“ и Оперен театър.

„Важна е промяната, която правим. Надявам се на положителни резултати, заетите до момента дати за тази година в „Летен театър“ наброяват 70“ – коментира Милена Желева, заместник-кмет „Култура и туризъм“ в Община Стара Загора.

Председателят на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания Недко Кузманов сподели: „Това е следващият логичен етап за постигане на устойчивост при изпълнение на дългосрочните  цели пред културният живот в Стара Загора.“

Важен акцент в дейността му ще бъде инициирането на нови културни събития и инициативи -фестивали, концерти, конкурси, с цел обогатяване, подобряване и надграждане на традиционно включените в календара на Община Стара Загора културни събития.

„Това е една вярна стъпка напред в бъдещето от към управление на културната инфраструктура. Аплодирам създаването на това ново общинско предприятие“ –допълни Дарин Петков общински съветник, член на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания и директор на Куклен театър – Стара Загора.

Съгласно чл. 52 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. То се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет и осъществява дейността си въз основа на Правилник, приет от Общинския съвет. С правилника се определят предметът на дейността, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. Общинското предприятие е на общинска бюджетна издръжка и средствата за дейността му се определят с приемане на бюджета на общината.

Общински съвет – Стара Загора прие увеличение на основните месечни заплати на кмета на общината с 15 на сто и на кметовете на кметства, в рамките на средствата от Държавния бюджет за делегираните от държавата дейности за възнаграждения и осигурителни вноски за общинска администрация за 2024 г., с 10 на сто, считано от 1 януари 2024 г.