На заключителна конференция обобщиха данните от дейността на Комплекса от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст

Целта на проекта е да се предостави подкрепа на 300 деца от 0 до 6 г. и техните семейства от уязвими групи.

581 възрастни и 395 деца до момента са се възползвали от услугите на Комплекса от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст – стана ясно по време на заключителната конференция по проект BGLD-2.003-0008 “Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), който предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн.

„Важно е, че центровете обединяват нов подход за интегрирани услуги, защото освен образователни се предлагат и социални, и здравни услуги, както и работа с родители. Комплексът подкрепя усилията на Община Стара Загора за социално проучване и подобряване на благосъстоянието на уязвимите общности, а аз съм убедена, че много от децата тук са доволни и се развиват пълноценно“, каза в началото на заключителна конференция в Центъра в село Калояновец ресорният зам.-кмет Надежда Чакърова, която е и ръководител на проекта.

Тя обобщи данните и постигнатите резултати – общо обхванати хора до момента са 581 възрастни и 395 деца като в с. Калояновец са 112 възрастни и 74 деца, в с. Хан Аспарухово – 195 възрастни и 178 деца, а в с. Братя Кунчеви са 274 възрастни и 143 деца. „Това е страхотен резултат до този етап на проекта и такъв ще държим да бъде и занапред. Пожелавам успех на центровете, убедена съм, че това е правилният подход за пълноценно образователно, социално и здравно развитие“, допълни Надежда Чакърова.

Началникът на отдел „Образование“ на Община Стара Загора Станимира Димитрова и експерти от отдела представиха подробна информация, чрез презентация, за извършените дейности и работа на центровете до момента. Те благодариха на управителите и педагозите, които работят усърдно с децата и техните родители.

Програмен оператор на програмата е Министерството на образованието и науката.Основна цел на проекта е предоставяне на комплексни образователни, социални и здравни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора, посредством които ще се оптимизират условията за реализиране на социално включване на уязвими групи. Чрез комплексни дейности, основани на проучване на потребностите на целевите групи и анализ на нуждите на местните общности, ще се постигне подобряване на благосъстоянието и социално включване на деца от 0 до 6 години от ромски произход и техните семейства.

В резултат от проведено проучване на екипа на Община Стара Загора са идентифицирани три социално изолирани общности на територията на общината, находящи се в селата Калояновец, Хан Аспарухово и Братя Кунчеви. Планираните дейности имат за цел създаване на предпоставки за социално включване и приобщаване на уязвими групи, личностно развитие и придобиване на нови знания и умения, психологическа, образователна, здравна и консултативна подкрепа на деца и родители от етническите малцинства.

Предвиждат се :

ежедневни занятия с образователна и занимателна насоченост за децата от ромските малцинства. Ще се акцентира на допълнителните занимания по БДП, околен свят и физическо възпитание;

интензивно изучаване на български език от деца и родители, чийто майчин език е различен от българския, с цел по-лесно и бързо адаптиране в предучилищното и училищното образование на децата и преодоляване социалната изолация на родителите;

провеждане на групови занимания с децата за придобиване на необходимите основни навици за социално поведение, хигиена и здравословен начин на живот

профилактични прегледи на децата,

информационни кампании;

мотивационни кампании за придобиване на средно и висше образование на родителите; превенция на ранното отпадане от училище; неформално обучение.

Официален сайт на проекта – https://stzhubs.starazagora.bg/