Създават общинско предприятие „Арт Сцена – Стара Загора “

На редовното заседание на 25 април 2024г., Общински съвет Стара Загора ще приеме решения за създаване на общинско предприятие Арт Сцена – Стара Загора“, като се определи и списъка на предоставеното за управление общинско имущество. Ще се гласува на първо четене Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Арт Сцена – Стара Загора“. Той определя предмета на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

Общинско предприятие „Арт Сцена – Стара Загора“ се създава като специализирано звено в Общинска администрация Стара Загора, считано от 01 юни 2024.

Кметът на Общината назначава директора на общинското предприятие „Арт Сцена –Стара Загора“ като второстепенен разпоредител с бюджет.

Общински съвет Стара Загора определя седалище и адрес на управление на общинско предприятие „Арт Сцена – Стара Загора“: гр.Стара Загора, бул. „Цар Симеон

Велики“ № 107.

Община Стара Загора е собственик на обекти „Културен център – Стара Загора“, Летен театър, Драматичен театър „Гео Милев“, Държавна опера -Стара Загора. Предназначението на тези сгради за култура и изкуство е служат за осъществяване на функции на местната власт по осигуряване на среда и възможности за създаване и представяне на културни и образователни продукции за жителите и гостите на града и общината. Стопанисването и управлението на всички тези обекти е по-ефективно и икономически целесъобразно да бъде поставено и организирано съобразно принципите на извършване на стопанска дейност, но при съобразяване на характеристиките им на обекти – публична общинска собственост. Характеристиките на предназначението на сградите като сгради за култура и изкуство, предполага организирането на управлението им съобразно икономическите механизми и правила, наложени в сферата на създаване, управление и представяне на културни продукти. Част от сградите могат да бъдат използвани и за места за организиране и провеждане на конгресни събития и образователни мероприятия.

Организирането на дейността по стопанисването и управлението на сградите за култура и изкуство, собственост на Община Стара Загора, като отделно звено в структурата на общинската администрация и обособяването му като общинско предприятие по смисъла на чл. 52, ал. 1 от Закона за общинската собственост като специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет ще позволи осигуряването на по-голяма степен на икономическа ефективност и оперативност при осъществяване на управлението на сградите съобразно предназначението им и съобразно установените икономически механизми на пазара на културни продукти. Структурирането на тази дейност като общинско предприятие освен, че осигурява определена степен на самостоятелност и съответно отговорност на звеното при решаване на ежедневните и  оперативните задачи по изпълнение на дейността, осигурява допълнителни възможности за осъществяване на контрол върху дейността, доколкото се предвижда директорът на общинското предприятие да е със статут на второстепенен разпоредител с бюджет.

В Закона за общинска собственост е предвидена възможност общината да осъществява самостоятелно стопанска дейност и услуги, финансирани от общинския бюджет, чрез общински предприятия, създадени по реда на ЗОС.

Съгласно чл. 52 от ЗОС общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. То се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет и осъществява дейността си въз основа на Правилник, приет от Общинския съвет. С правилника се определят предметът на дейността, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. Общинското предприятие е на общинска бюджетна издръжка и средствата за дейността му се определят с приемане на бюджета на общината.

В Правилника за дейността на общинското предприятие „Арт Сцена – Стара Загора“ се определят конкретно всички дейности, които ще бъде включени в предмета на дейност.

Дейностите и услугите включени в предмета на дейност са от местен характер, предназначени за изпълнение на функциите на местната власт свързани със стопанисване

и управление, съобразно предназначението на им, на сградите за култура и изкуство, собственост на Община Стара Загора. Тези дейности на общината подлежат на

финансиране от общинския бюджет

Долап.бг