Конкурс за финансова подкрепа на творчески проекти обяви Министерство на културата

Краен срок за кандидатстване – 10 май 2024г.
Министерство на културата обяви конкурсна сесия за предоставяне на финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата за 2024 г.
📘Право да кандидатстват в конкурсната сесия за финансова подкрепа на творчески проекти имат физически лица, осъществяващи дейност в областта на литературата – белетристи, поети, публицисти, литературни критици и историци, драматурзи, с издадени в хартиен формат една и повече книги или поставена на сцена минимум една авторска пиеса.
📘Общата сума за финансиране на проектите по конкурсната сесия за 2024 г. е в размер на 400 000 /четиристотин хиляди/ лева.
📘Размер на финансовата подкрепа за един проект – до 6000 (шест хиляди) лева.
📘С Правилата за условията, реда за провеждане на сесия за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата, както и с формуляра за кандидатстване, можете да се запознаете на сайта на Министерството на културата: https://mc.government.bg/contestsc.php?c=3067
📘Документите се подават на адрес: Министерство на културата, София 1040, бул. „Александър Стамболийски“ № 17 в 2 /два/ надлежно попълнени и подписани екземпляра на хартиен носител. Крайният срок е 10 май.