Провеждат публично обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) на 16 април  в Стара Загора

На 16 април (вторник) 2024 година, от 10:30 часа Областен информационен център – Стара Загора, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион (ЮИР), организира обществено обсъждане на комбинирана концепция за ИТИ  № BG16FFPR003-2.001-0125 „НОВ МОДЕЛ НА ИНТЕГРИРАНА ЗДРАВНА ГРИЖА ЗА ДЕЦА В ЮГОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН“, с водещ партньор община Бургас.

От 13:00 часа ще се състои и публичното обсъждане на концепция № BG16FFPR003-2.001-0059 „ПО ПЪТЯ НА АНТИЧНОСТТА“ Интегриран териториален туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен  регион и Югоизточен регион“, с водещ партньор община Пловдив. Обсъжданията ще се проведат в зала на Регионален исторически музей – Стара Загора.

Концепция № BG16FFPR003-2.001-0125, с водещ партньор община Бургас за интегрирани териториални инвестиции представлява комбинация от 24 проектни идеи, разработени и представени от 18 общини в партньорство с различни заинтересовани страни – университети, НПО, училища, търговски компании и публични институции, както и Министерство на здравеопазването. Общините партньори се намират на територията на 4-те области Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол – Югоизточния регион за развитие, като в тях живее над 85% от населението на региона. Проектната идея обединява – 18 общини, 9 държавни и общински болници, висше и средно училища, фирми, НПО, иновативни центрове и Министерството на здравеопазването – за използване на техния потенциал и ресурси за създаване на нов модел за интегрирана здравна грижа за деца и постигане на качествена, модерна, навременна и достъпна здравна грижа, фокусирана върху децата от Югоизточния регион.

Индикативна стойност на КИТИ: 199 202 705 лева.

Линк към резюме и презентация на концепцията: https://drive.google.com/file/d/1sqeCOOjqRjApwOgzyUFTotS1Ib1pxQTk/view?usp=sharing

Линк към онлайн анкета:

Втората концепция, № BG16FFPR003-2.001-0059, с водещ партньор община Пловдив е насочена към създаването на интегриран териториален туристически маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на ЮЦР и ЮИР и е разработена от общините Пловдив, Стара Загора и Хисаря. Като партньори са привлечени и Организация за управление на Тракийски туристически район /ОУТТР/, Сдружение БГ Бъди активен, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Пловдив, СУ „Христо Смирненски“, гр. Хисаря и ПГОХ „Райна Княгиня “, гр. Стара Загора.

Проектът цели създаването и популяризирането на общ тематичен маршрут от обекти на античността чрез мерки за благоустройство, реставрация, консервация и социализация на културно-исторически забележителности на територията на трите общини.

Предвидените дейности допринасят за насърчаване развитието на туризма в региона, за подобряване на туристическата инфраструктура, както и за разнообразяване на туристическите продукти и услуги в региона. Безвъзмездната финансова помощ се осигурява от програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г., и програма „Образование“ 2021-2027 г.

Индикативна стойност на КИТИ: 57 720 000 лева.

Линк към резюме и презентация на концепцията:

Линк към онлайн анкета:

Препоръки или възражения, могат да се изпращат по електронна  поща, към Звено за публични консултации към РСР на ЮИР (Областен информационен център – Стара Загора), не по-късно от 3 дни след общественото обсъждане на e-mail: oic.stz@gmail.com.

Областен информационен център – Стара Загора е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.

Стефани Бабадалиева