Тракийският университет и Българският ветеринарен съюз подписаха договор за сътрудничество

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора проф. Добри Ярков и председателят на Български ветеринарен съюз д-р Димитър Цанков подписаха безсрочен договор за сътрудничество.

Двете институции ще обединят трайно усилията си за осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност за решаване на въпроси от общ интерес,  отнасящи се до практикуването на ветеринарномедицинската професия на основата на принципите на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) и Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE), изразяващи се в:

 непрекъснатото развитие на ветеринарномедицинската професия, повишаване на доброто и име, опазване здравето на животните и на хората, както и грижа за благосъстоянието на животните.

– зачитане желанието на двете страни да прилагат и популяризират добрите практики  в сферата на ветеринарната медицина и професията ветеринарен лекар.

– подобряване комуникацията и сътрудничеството между Тракийският университет и  съсловната организация на ветеринарните лекари в България, чрез обмен на информация по отношение на епизоотичната обстановка, състоянието на ветеринарномедицинските практики, медийни, информационни кампании, както и в сферата на продължаващото ветеринарномедицинско образование.

– създаване на организация и условия за ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и потенциала на двете институции в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност.

Тракийски университет – Стара Загора и Български ветеринарен съюз ще осъществяват сътрудничество и съвместна дейност  в следните основни направления:

– Развитие на нормативната база и законодателни инициативи  в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност.

– Разширяване и подобряване на условията за непосредствено сътрудничество на равнище практикуващи ветеринарни лекари.

– Един от приоритетите е да бъдат мотивирани младите хора да остават на работа в България, чрез развиването на активна дейност в областта на професионалната квалификация, чрез продължаващо образование през целия живот. Взаимно насърчаване на ветеринарни научни и професионални симпозиуми и конгреси, организирани от двете страни.

– Установяване на сътрудничество за прилагане на съвместни програми в частта на продължаващо образование.

– Обмяна на опит за сътрудничество с неправителствените организации, важни за ветеринарномедицинската професия.

– Усъвършенстване на практическите навици на студентите по ветеринарна медицина.

Форми на осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност:

1.        Създаване на условия за практическо обучение на студенти и преподаватели.

2.        Консултации в съответните области на компетентност, участие на преподаватели от Тракийския университет във всички форми на продължаващото обучение.

3.        Съвместна организация на научно-приложни симпозиуми, конференции, семинари, кръгли маси и др.–

Ръководител отдел „Връзки с обществеността“ – Надя Лилова