През април 2024 г. Регионална библиотека „Захарий Княжески” отбелязва 70 години от създаването си

За Регионална библиотека „Захарий Княжески”, най-голямата обществена библиотека в област Стара Загора, това е дълъг път на развитие и утвърждаване.Период, през който се увеличават многократно нейните фондове, разширява се вида на съхраняваните информационни носители, променят се нейните функции и отговорности, повишава се ролята ѝ в културния живот на града, региона и страната.

Създадена през април 1954 г. с Решение на Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет – Стара Загора, през 1955 г. е отворена за читатели като Окръжна библиотека в сградата на бившето еврейско училище. Началото е поставено с 15 000 тома в три отдела – Книгозаемна, Читалня и Детски отдел, и 7 библиотекари. След административните промени, настъпили след 1989 г., се нарича Универсална научна библиотека, а от 2000 г. е със статут на Регионален културен институт.

Библиотека „Захарий Княжески” е сред първите в страната, която прилага новости в библиотечната теория и практика и обслужването на читателите – от „свободен достъп” до книгите (1962 г.), през автоматизация на библиотечните процеси (1994 г.) до интернет достъп до каталозите и картотеките на библиотеката.

През 1967 г. патрон на библиотеката става възрожденският народен будител Захарий Княжески. Мечтата му за откриване на публична библиотека остава неосъществена за него приживе, но със създадените училищни библиотеки Княжески записва името си сред основателите на библиотечното дело в България.

Днес, 70 години след създаването си, Регионалната библиотека разполага с фонд от 432 460 библиотечни документа от всички отрасли на знанието, организиран в традиционни и електронни каталози и картотеки. Ежегодно получава около 180 периодични издания. Непрекъснато търси възможности за оптимално и ритмично обновяване на фонда си с цел повишаване качеството на обслужване и привличане на нови читатели. Издирва, опазва и осигурява достъп до културното наследство и писмената памет на старозагорския край. Организира колекция Редки и ценни издания, колекция Стара Загора и старозагорци в картички и снимки, колекции афиши, календари, пощенски марки и архиви. Колекцията „Автографи“ съдържа повече от 350 посвещения от значими личности в културния и обществения живот.Съхранява личните библиотеки на писателя Стоян Каролев и части от библиотеките на художника Димитър Караджов и общественика Недьо Александров.Поставено е началото на дигитализация на отделни колекции.

Екипът на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ включва освен 28 библиотекари,  също и IT специалисти, административен и помощен персонал. В структурата ѝ са включени 12 обслужващи звена, като комплексният отдел Изкуство, Център за чуждоезикови информационни ресурси иТийн зоната са единствени по цели и предлагани услуги в региона. Създадено е Ателие 112 за „малка реставрация“ на хартиени документи. Смисъл и цел на ежедневната работа на библиотеката е свободният достъп до информация, знание и идеи от първия досег с книгата, през образованието и ученето през целия живот, информационната грамотност, професионалното развитие и израстване, научните изследвания, до осмислянето на свободното време и четенето за удоволствие – подобряване качеството на живот на всеки. Предлагат се и различни допълнителни възможности – ако търсената от читателя книга липсва във фонда на библиотеката, може да бъде доставена от друга библиотека в страната чрез услугата Междубиблиотечно заемане.

След неколкократна смяна на местоположението на различните отдели на библиотеката, през 2007 г. Регионалната библиотека е преместена в сградата на бул. „Руски“ № 44 на площ от 7300 кв.м. Разположението в централната градска част, мултифункционалните зали и фоайета я правят духовно средище за старозагорци и предпочитан партньор на културни институции, учебни заведения, неправителствени организации и други. През 2023 г. са реализирани над 400 инициативи като обучения, семинари, конференции, срещи, представяния на книги и филми, концерти, изложби и фестивали, които са посетени от над 30 000 човека, 160 от които за деца и ученици.

Регионалната библиотека осъществява координационна, квалификационна и експертно-консултантската дейност за над 180 библиотеки в областта. Поради което освен текущата и постоянна продължаващата квалификация на персонала, експерти от библиотеката участват в образователни инициативи като обучители и/или консултанти.

Все повече са потребителите на предоставения от библиотеката достъп до собствени и чужди електронни бази данни и предлаганите електронни услуги.

Чрез работата си по проекти и програми библиотеката се утвърждава като място за свободен и равен достъп до собствена и чужда информация. На разположение са 15 компютъра за потребители и достъп до интернет за образователни, социални и научни цели в достъпна архитектурна среда.

Библиотеката подпомага формалното и неформално образование и обучение, ученето през целия живот. Предоставя индивидуални, групови консултации и обучения за придобиване на информационна, медийна и дигитална грамотност. Разполага с роботчета Финч и с пчела робот (Blue-Boot, Bee-Bot), с които провежда семинари по програмиране за деца. Провеждат се практически занимания за ученици със STEM конструктори. Първите си срещи с информационните и комуникационните технологии правят в библиотеката и потребители на възраст  60+, за които има организирани безплатни курсове.

Приоритетно внимание се отделя на услугите за децата. Обновеният ни детски отдел привлича младите семейства да прекарват част от свободното си време в библиотеката, да бъдат информирани за съвременните тенденции за ранно личностно развитие и изключителната роля на четенето в него. С опита и експертните знания на служителите си помага на младите си потребители да получат надеждна и достоверна информация и по този начин участва активно в борбата с „фалшивите новини“ и дезинформацията.През изминалата година в библиотеката бе създадено ново пространство – книжен кът „Колелото на емоциите“. В рамките на седем месеца бяха проведени групови срещи с над деветстотин деца. Проектът постави начало на приказкотерапевтичното консултиране в българските библиотеки, базирано на изкуството на художествения текст и слово.

Регионалната библиотека разчита на дарения и дарители да подпомогнат обогатяването и развитието на библиотечния си фонд и библиотечното пространство, тъй като много от нейните ресурси са придобити чрез дарения от много личности и институции. Приемаме с уважение и признателност тези жестове и полагаме грижи за запазването им и осигуряване на достъп за ползването им.

През годината започваме дейности по внедряване на RFID технологията (радио честотната идентификация) за оптимизиране на библиотечните процеси чрез етикетиране и проследяване на библиотечните документи на свободен достъп в Заемназа възрастни. Тази технология съкращава времето за търсене, намиране, връщане и преподреждане на книгите, защитава документите от неоторизирано изнасяне от библиотеката и позволява инвентаризация, без да се налага изваждане на библиотечните документи от рафтовете. Следващ етап е внедряване на самообслужване – заемане и връщане на книги без намеса на библиотечен служител.

Програмата на културния календар още от началото на празничната ни година е наситена, разнообразна и интересна. Вече осъществяваме декларираното ни желание през 2024 година да представим 70 книги, да прожектираме 70 филма, да покажем 70 изложби и витрини, да аплодираме 70 изпълнения.

Два ще са акцентите за отбелязване на годишнината. За нашите потребители и партньори сме в подготовка на изненади през първата седмица на месец април. През месец юни се надяваме да споделим домакинството на национален професионален форум, където да направим съпричастна на  празника ни и колегията от страната.

Библиотекатаще представи фотографската изложба „Четем и мечтаем заедно!“, която превръща 24 емблематични личности на Стара Загора в посланици на книгите, четенето и библиотеките пред обектива на Йонко Русев. Във фоайетата през цялата година могат да бъдат разглеждани изложби и отделни витрини с документи от библиотечните фондове, които не са на свободен достъп. Подготвят се и две издания: електронна библиография на печатните публикации от и за библиотеката и печатно издание „70 избрани страници“.

Най-важното обаче е нашите потребители и партньори да продължат да ни вярват! И заедно да продължим да съграждаме „тяхното място“, в което да се чувстват уютно, в което да се самообразоват, да осмислят свободното си време, да усъвършенстват уменията си за сътрудничество, творчество, комуникация и критично мислене.

Подробности за историята на библиотеката, за ресурсите, предлаганите услуги, участие в национални и международни проекти, програма на текущите събития са публикувани на интернет страницата https://www.libsz.org и в профилите на библиотеката в социалните мрежи.

Днес Регионална библиотека „Захарий Княжески” е член на Българската библиотечно-информационна асоциация и на семейството на обществените библиотеки във Фондация „Глобални библиотеки – България“. Носител на наградата „Христо Г. Данов“ за 2016 г. в категорията „Библиотеки и библиотечно дело” за съществен принос в националната книжовна култура.