Нови местни такси и цени на услуги предлага администрацията на Община Стара Загора

Нови такси ще бъдат регламентирани с Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. При извършен текущ преглед от ресорните структурни звена  в Община Стара Загора е установено , че са налице нови услуги, за които не е определена цена или такса, както и са установени цени на услуги и такси, които не покриват увеличените материално-технически и административни разходи за предоставянето им.

С наредбата се предвижда въвеждане на такса за ползване на новоизграденото общежитие към Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански” – 100.00лв. месечно на ученик. В Къща – музей „Гео Милев”,входните такси за организирани посещения от групи с над 10 души посетители, се определят в размер на ½ от таксата за посетител . В раздел Музей „Литературна Стара Загора”, входните такси за организирани посещения от групи с над 10 души посетители, се определят в размер на ½ от таксата за посетител.

При ползване на сгради и части от тях, собственост на Община Стара Загора , се правят следните изменения и допълнения:

Ритуална зала в Гробищен парк ще се ползва срещу 50 лева.

Цените за посещение на образователна лекция в Планетариума към Център за подкрепа за личностно развитие –Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин” стават: за един посетител – 6лв. ,за ученици и учители – 2,40лв.

В наредбата се създава нов раздел „Услуги на общински паркинги:

За кратковременно паркиране или престой на МПС на терените общинска собственост определени като “Зелена зона” по смисъла на Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора се заплаща: – 1,00 лв. за 30 минути; – 2,00 лв. за 60 минути; – 3,00 лв. за 90 минути; – 4,00 лв. за 120 минути; – 5.00 лв. с за 150 минути и 6,00 лв. за 180 минути. За служебно паркиране на МПС, собственост или ползвани по силата на договор от предприятия и организации, в режим на предплатен абонамент на терените общинска собственост определени като “Зелена зона” по смисъла на Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора се заплаща годишен абонамент – 1000 лв. . За служебно паркиране на МПС, собственост или ползвани по силата на договор от еднолични търговци и еднолични търговски дружества, регистрирани от лекари, лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по смисъла на чл.10 от Закона за лечебните заведения в режим на предплатен абонамент на терените общинска собственост с, определени като “Зелена зона” по смисъла на Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора се заплаща годишен абонамент– 300 лв. с вкл. ДДС 4. За платено локално паркиране на лични автомобили, разрешено по реда на Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора собствениците или ползватели на МПС се заплаща годишен абонамент за първи автомобил – 60.00 лв. с вкл. ДДС, а за втори – 120 лв. с вкл. ДДС 5. За ползване на терени, улици и площади общинска собственост с цел паркиране и престой на моторни превозни средства, за служебно ползване от предприятия и организации в работни дни в часовете от 8 до 18 часа, извън случаите по т.1-4, се заплаща абонамент в размер, както следва: 5.1. За един месец – 240лв. с вкл. ДДС за едно паркомясто 5.2. За една година – 2640 лв. с вкл. ДДС за едно паркомясто. 6. За издаване на дубликат или преиздаване при промяна на обстоятелствата на карти за годишен абонамент по т.2-4 както и на карти за преференциално паркиране на автомобили на хора с трайни увреждания се заплаща 20 лева. 7. За издаване на разрешение за движение на извънгабаритни и/или тежкотоварни ППС и определяне на маршрут се заплащат: 7.1. За обикновена услуга /до 10 работни дни/ – 70 лв. за едно ППС 7.2. За бърза услуга /до 5 работни дни/ – 140 лв.