Превантивно-информационна кампания на МКБППМН ,,Обединени срещу насилието“ инициира събития за дванадесета година в Стара Загора

Съвместни инициативи по повод 28 февруари – Световен ден против тормоза в училище, известен още като Ден на розовата фланелка, реализират Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора и Училищните комисии за превенция (УКП) към различни училища от града и селата. Те са в рамките на превантивно-информационна кампания „Обединени срещу насилието“ – добра практика, която се организира за дванадесета поредна година.

Инициативите имат за цел насърчаване на позитивните модели на общуване, намаляване проявите на насилие в училище, както и предлагане на алтернативи за преодоляването им. Всяка последна сряда от февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище, а розовата фланелка символизира отхвърлянето на тормоза и насилието сред връстници.

На работна среща с председателя Надежда Чакърова и членовете на МКБППМН се обсъдиха мерки и дейности, свързани с превенция на насилието между деца. Набелязани бяха предстоящи задачи и нови идеи по изпълнение на План-програмата за 2024 година. По време на кампанията, в периода 21 – 29 февруари, Местната комисия организира за учениците разнообразни дейности. В часа на класа се провеждат беседи и дискусии по теми, свързани с превенция на насилие, агресия, тормоз, кибертормоз, преодоляване на конфликти, етично и неетично поведение в отношенията, предизвикателства в съвременните междуличностни комуникации, както и промотиране на добро и толерантно поведение. Чрез интерактивни игри, решаване на казуси, изработване на постери, разпространение на стикери и Наръчник по безопасност за деца и родители – четвърто издание на МКБППМН и др., се популяризират позитивни нагласи и се отхвърля езикът на омразата в общуването.

Местната комисия проведе анонимна анкета през 2023 г., свързана с тормоза в училище. Резултатите от изследването са отразени в специално печатно издание (книжка) на МКБППМН, което вече е на разположение на педагогическите ръководства и училищни комисии за превенция с цел подпомагане в ежедневната работа с учениците. Общо 200 бр. от книжката „Изследване на нагласите на ученици и педагогически специалисти (учители, училищни психолози и педагогически съветници) по отношение на честотата, справянето и превенцията на тормоза в училищна среда“, 50 бр. розови тениски, 1200 бр. стикери, 150 бр. Наръчник по безопасност и др. информационни материали са предоставени на образователните институции и на партньори в превантивната дейност.

Съпричастни в кампанията на МКБППМН ,,Обединени срещу насилието“ са партниращи структури – експерти от отдел ,,Образование“ на Община Стара Загора, експерти от РУО, ръководители от ЦПЛР-Стара Загора, прокурори от Районна прокуратура, полицейски служители и инспектори ДПС, както и за трета година служители на общинска администрация. Те бяха посрещнати пред сградата на общината от доброволци на комисията със стикери, носещи послания „Стоп на агресията в училище“, „Можем да бъдем по-добри“, „Аз избирам доброта, съпричастност, толерантност“.

В организираната кампания на МКБППМН се включват 24 училища:

21 февруари – ОУ „Иван Мирчев“, с. Дълбоки – беседа с 25 малолетни, изработване на сърца, раздаване на стикери

23 февруари – ОУ „Христо Ботев”, с. Братя Кунчеви – беседа със 17 малолетни и непълнолетни от 7. кл., раздаване на стикери

23 февруари – ОУ „Самара“ – беседа с 20 малолетни от 5. кл.

23 февруари – ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“ с 20 ученици от 8. клас – непълнолетни, стикери

23 февруари – „Отец Паисий“ с. Калояновец – 20 малолетни от 6. и 7. кл. , стикери

26 февруари – ОУ ,,Б. Русев“ с. Преславен – беседа в 5 кл. с 16 малолетни, раздаване на стикери

27 февруари – НУ „Зора“ – беседа с 20 малолетни, раздаване на стикери

27 февруари – СУ „Иван Вазов“ – беседа с 26 малолетни от 5. кл., стикери

28 февруари – СУ „Христо Ботев“ от 1. до 4. клас с 80 малолетни – 4 беседи, изработване на постери и раздаване на стикери

28 февруари – ПГСД „Инж. Н. Ранчев“ с 35 непълнолетни, стикери

27 февруари – СУ „Тодор Каблешков“ – беседа с 16 малолетни и непълнолетни от 7 кл., стикери

28 февруари – ПГЕТ „Г. С. Раковски“ – беседа, материал, който се чете във всички класове, раздаване на стикери

28 февруари – XII ОУ „Ст. Караджа“ – 2 беседи с 40 малолетни и непълнолетни от 7. кл., стикери

26 февруари – ПГКНМА „Проф. М. Балкански“ – беседа с 26 непълнолетни от 8. кл., раздаване на стикери

28 февруари – СУ „Васил Левски“ – беседи от психолога и раздаване на стикери с форма на розова фланелка

28 февруари – СУ „М. Горки“ – раздаване на стикери, лентички, баджове и табло с послания

28 февруари – ПГСАГ „Лубор Байер“ групова работа с 50 малолетни и непълнолетни, стикери

28 февруари – XI ОУ „Н. Лилиев“ – балони с послания, представители на ученическият съвет влиза в часовете на класа, в двора всички ученици ще направят голямо сърце, стикери

28 февруари – ОУ „К. Ганчев“ – беседа с 24 малолетни от 3. клас, стикери

28 февруари – ПГЕ „Джон Атанасов“ – беседи с 50 непълнолетни от 9. клас, материал, който се чете във всички класове, раздаване на стикери

28 февруари – СУ „Хр. Смирненски“ – 2 беседи с 40 малолетни и непълнолетни от 7. кл., раздаване на стикери, кулинарна арт работилница – изработване на розова торта с форма на фланелка

28 февруари – IX ОУ „Веселин Ханчев“ – конкурс за най-розов клас, табло и викторина с ученици от 5. клас

28 февруари – II ОУ „П.Р.Славейков“ – табло с послания, раздаване на стикери и материали в 4.клас

Стефани Бабадалиева