Държавният план-прием за учебната 2024/2025 г. в Стара Загора е с фокус върху STEM обучение


На заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие бе приет Държавен план-прием за учебната 2024/2025 година в професионалните и профилирани училища в област Стара Загора. На заседанието, което се проведе под председателството на областния управител Ива Радева, се обсъди и одобри предложението на Регионално управление на образованието (РУО) Стара Загора за държавен план-прием за учебната 2024/2025 година в неспециализирани профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища , съвместно с представители на общините и на работодателските организации.

Очаква се през тази учебна година да завършат седми клас в област Стара Загора общо 2990 ученици. Те ще продължат обучението си в общо 107 паралелки, от които 70 са професионални и 37 профилирани. В община Стара Загора ще бъдат формирани 34 професионални паралелки. За задочна и вечерна форма на обучение са предвидени съответно 3 и 1 паралелки. Освен това, от следващата година ще бъдат създадени 2 паралелки за професионално дуално обучение.

Сред професиите, които ще се предлагат, най-много паралелки ще бъдат посветени на хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг – 10,5, следвани от моторни превозни средства – 7 и приложна информатика – 6,5.

През учебната 2024/2025 година бе предложено и въвеждането на нова професия и специалност от Средно училище „Христо Ботев“ в професионално направление 840 Транспортни услуги, специалност Спедиция, транспортна и складова логистика.

Относно природо-математическите гимназии, за учебната 2024/2025 година ще бъде осъществен държавен план-прием в двете гимназии в област Стара Загора – ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора и ППМГ „Никола Обрешов“, Казанлък, като във всяко от тях ще бъдат сформирани по 2 паралелки за петокласници с по 26 деца.

Новият Държавен план-прием за учебната 2024/2025 година в област Стара Загора представлява важна стъпка към подготовката на бъдещите специалисти и активната подкрепа за развитието на образованието и заетостта в региона.