Има ли връзка между уютът на училищните сгради и постиженията на учениците?

Влиянието на сградите, в които се учат учениците, върху техните постижения е трудно да се измери директно, но има някои изследвания, които сочат, че физическата среда на училището има важна роля за качеството на обучението. Някои от факторите, които могат да повлияят на учебния процес, са:
-Осветеност, температура, вентилация и шум в класните стаи;
-Размер, форма и организация на пространството;
-Цвят, материал и дизайн на интериора;
-Наличие и достъпност на оборудване, ресурси и технологии;
-Възможности за разнообразие, гъвкавост и адаптация на учебните среди;
-Създаване на уют, безопасност и принадлежност за учениците и учителите.
Според някои автори, добре проектираните и поддържани сгради могат да подобрят мотивацията, концентрацията, сътрудничеството, креативността и самочувствието на учениците, както и да намалят стреса, агресията и отпадането от училище. Обратното, неадекватните и неуютни сгради могат да имат негативно въздействие върху учебните резултати, здравето и благополучието на учениците.
Затова, е важно да се инвестира в подобряването на сградния фонд на училищата, както и в развитието на съвременни и иновативни образователни среди, които да отговарят на нуждите и интересите на учениците в 21-ви век. Това може да допринесе за повишаване на качеството на образованието и за постигане на по-добри резултати в PISA и други международни изследвания.
Асен Александров