Покана за публично обсъждане на проекта на Бюджет 2024 на Община Стара Загора

На 25  януари 2024 година от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Общински съвет Стара Загора ще се състои публично обсъждане на проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2024 година.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за  условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, кметът на Община Стара Загора отправя покана за участие в общественото обсъждане на Бюджет 2024.

Материали за проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2024 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора  www.starazagora.bg.

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2024 година могат да се представят в деловодството на Община Стара Загора и на следните електронни адреси: mayor@starazagora.bg , и  s.deneva@starazagora.bg  не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.