Експерти от Община Стара Загора обмениха опит със свои колеги от Община Солун

В изпълнение на финансов план за бюджетна линия „Техническа помощ за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР в община Стара Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., се проведе семинар за обмяна на опит и добри практики по прилагане на инструменти за интегрирано градско и териториално развитие в град Солун, Гърция.

В рамките на семинара експерти от община Солун, община Стара Загора и община Пловдив представиха своите добри практики за градско развитие с подкрепа на европейските фондове. Широка дискусия предизвикаха темите, свързани с мерките за интегрирано градско развитие и постигане на неутралност по отношение на климата. Участниците посетиха обекти, реализирани с подкрепа на европейските фондове,  допринасящи за интегрираното градско развитие в град Солун, като най-голям интерес предизвика Центърът за дигитална трансформация. Създаден през 2020 г. от Cisco в сътрудничество с община Солун, Министерството на цифровото управление и Министерство на развитието и инвестициите. Целта му е да подобри иновациите, да ускори цифровата трансформация, подобряване на дигиталните умения и насърчаване на цифровата култура.

Центърът Cisco, с подкрепата на Община Солун, нейните партньори, академичната общност и стартиращи компании, поддържа екипи, които анализират, проектират и предлагат решения, засягащи всяка област на икономическия и социалния живот в Гърция. В същото време Центърът разполага с отдел за обучение – Cisco Networking Academy (www.netacad.com) – както и отдели STEM и Robotics, които имат за цел да подобрят дигиталните умения на ученици, студенти и професионалисти, желаещи да придобият специални умения, което в наши дни се изисква от пазара на труда.

Представителите на Общините Стара Загора и Пловдив бяха запознати с устойчивите решения, опита, познанието и експертизата на Центъра за дигитална трансформация в областите: земеделие, медицина, екология, градско развитие.