Община Стара Загора ще стимулира деца с високи постижения

На предстоящото заседание на 21 декември 2023 г. Общинският съвет на Стара Загора ще разгледа проект за Правилник за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в Община Стара Загора Документът изяснява процедурата по приемането и обработването на документите за еднократно финансово подпомагане, уточнява обсега на лицата, които имат право на подпомагане и въвежда критерии за определяне на конкретния размер на сумите за получаване.

Финансовото подпомагане по Програмата на Община Стара Загора за стимулиране на деца с високи постижения има за цел да насърчи и подкрепи творческите заложби на изявени ученици.
Право на кандидатстване по Програмата има всеки ученик от І до ХІІ клас, редовна форма на обучение, от училище на територията на Община Стара Загора, класиран индивидуално за съответната календарна година на първо, второ или трето място на местни, регионални, национални, европейски и/или световни прояви, включени в Програмата на Община Стара Загора за стимулиране на деца с високи постижения.
Програмата на Община Стара Загора за стимулиране на деца с високи постижения се приема ежегодно с решение на Общинския съвет. В нея са

посочени конкурси, състезания, олимпиади и други прояви от местно, регионално, национално, европейско и/или световно ниво в областта на науката, изкуството и спорта, за които може да бъде получено финансовото подпомагане.
Размерът на финансовото стимулиране за индивидуално класиране е съобразен с постиженията на първо, второ и трето място на прояви от местно, регионално, национално, европейско и световно ниво.
Учениците, желаещи да получат финансово подпомагане от Община Стара Загора по реда на този Правилник, подават мотивирано искане до кмета на Община Стара Загора по посочен образец от ученика, родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за ученика/. Към искането се прилагат следните документи:
1. Служебна бележка от училището, удостоверяваща, че кандидатът е ученик в редовна форма и няма наложени наказания от педагогическия съвет на училището през съответната учебна година;
2. Документ, удостоверяващ класирането на първо, второ или трето място в съответната календарна година по мярка, включена в Програмата на Община Стара Загора за стимулиране на деца с високи постижения;
3. Документ, удостоверяващ, че ученикът не е със спрени състезателни правапри изява в областта на спорта;
Комисията може да изисква и допълнителни документи за установяване на относими към основанието за финансово подпомагане обстоятелства. Искането се подава в срок до един месец от възникване на основанието за получаване на финансово подпомагане. При пропускане на срока по обективни причини ученикът не губи правото си на финансово подпомагане, в случай че заяви искането си в рамките на съответната календарна година.
Финансовото подпомагане се предоставя под следната форма:
1. Еднократна финансова награда за индивидуално класиране за съответната календарна година на първо, второ или трето място на местни, регионални, национални, европейски и/или световни прояви, включени в Програмата на Община Стара Загора за стимулиране на деца с високи постижения.
2. Почетна грамота от кмета на Община Стара Загора;
Всеки ученик може да получи финансово подпомагане еднократно за всяка от категориите наука, изкуство и спорт в рамките на една календарна година.
Еднократното финансово подпомагане по реда на този Правилник се изплаща по бюджета на училището, в което се обучава ученикът.
Росица Ранчева